Μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στο μικροβιολογικό τμήμα του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Determining the quality of clinical laboratory services in Laiko Hospital using the patient satisfaction indicator. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΟΥΕΜΠΕΡ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 12 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-12]
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΑΡΑΦΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ
 9. Ικανοποίηση ασθενούς | patient satisfaction | Ιατρικά εργαστήρια | clinical laboratories | Ποιότητα | quality | Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας | Primary Health Care
 10. 1
 11. 74
 12. 53
 13. Πίνακες, Σχήματα, Εικόνες.
  • Σκοπός: Οι υπηρεσίες των ιατρικών εργαστηρίων, ως αναπόσπαστο μέρος της ΠΦΥ, διαφυλάσσουν την υγεία και το ευ ζην, περιορίζουν τις υγειονομικές δαπάνες και διατηρούν μία ισορροπία ανάμεσα στις βαθμίδες φροντίδας, συνεισφέροντας στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Όλα τα παραπάνω ορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, η οποία αξιολογείται με κριτήριο την ικανοποίηση του ασθενή. Η παρούσα μελέτη ερευνά το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών του μικροβιολογικού τμήματος του ΓΝΑ «Λαϊκό», και διερευνά τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ικανοποίηση των επισκεπτών του. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική πρωτογενής μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών της έρευνας, με τη χρήση των ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών VSQ-9 και PSQ-18, καθώς και την καταγραφή διάφορων κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών. Έγινε μη τυχαία δειγματοληψία και συμμετείχαν 105 άτομα. Αποτελέσματα: Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο μικροβιολογικό τμήμα του ΓΝΑ «Λαϊκό» είναι χαμηλός (VSQ-9= 44% και PSQ-18= 3.13/5). Οι προσδιοριστές της ικανοποίησης ήταν η αρνητική επίπτωση της κρίσης (p<0.05), η οικογενειακή κατάσταση (p=0.036), η κατάσταση υγείας (p=0.019), η χρόνια ασθένεια (p=0.010) και το επάγγελμα (p<0.05). Συμπεράσματα: Αν και το μικροβιολογικό τμήμα φαίνεται να τηρεί τις οδηγίες για τη διασφάλιση ποιότητας και να εκτελεί εσωτερική αξιολόγηση από τους επισκέπτες του για τη βελτίωση των υπηρεσιών του, καταγράφεται χαμηλή ικανοποίηση. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γνώρισε δημοσιονομική κρίση που είχε αντίκτυπο γενικότερα και στην υγεία, όπως καταγράφηκε και στην έρευνά μας. Φαίνεται ότι ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης αποτελεί περισσότερο ένα κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο των καιρών, παρά ένα πρόβλημα εστιασμένο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, που πιθανώς να συνδέεται με τις γενικότερες ελλείψεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας και του συστήματος υγείας σήμερα. Ως εκ τούτου, συνιστάται η ενίσχυση τομέων της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓΝΑ «Λαϊκό», οι οποίες περιλαμβάνουν στρατηγικές προσέλκυσης ασθενών, βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων και επιμόρφωση του προσωπικού, προκειμένου να εξισορροπηθεί ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης. Λέξεις-κλειδιά: μικροβιολογικά εργαστήρια, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ποιότητα, Ικανοποίηση ασθενή, Οικονομική κρίση.
  • Purpose: As part of primary health care, clinical laboratories protect public health and the quality of life; they reduce the costs and keep the balance between different levels of care adding to the proper functioning of healthcare services. The quality of healthcare is partly a result of the above and is measured with the help of the patient satisfaction indicator. The present study determines the quality of the clinical laboratory services of the Athenian general hospital “Laiko” and seeks the determinants of patient satisfaction. Methods: A non-probability sampling of 105 patients utilizing the quantitative method was used to determine the level of patient satisfaction. As tools assisted sociodemographic features complementary to the VSQ-9 and PSQ-18 questionnaires of patient satisfaction evaluation. Results: Patient satisfaction score of clinical laboratory services is low (VSQ-9=44% and PSQ-18=3.13/5). Patient satisfaction determinants are the negative effect of the economic crisis (p<0.05), marital status (p=0.036), health status (p=0.019), chronic disease (p=0.010) and occupation (p<0.05). Conclusions: Although the clinical laboratories of “Laiko” Hospital follow the protocols for quality assurance and have internal patient satisfaction evaluation for improving their services, the satisfaction scoring is low. In the past few years Greece went through a severe economic crisis that affected peoples’ health among other sectors. This is also recorded in our sample. For those reasons, it seems that low patient satisfaction scores exist because of a wider socioeconomic situation and not due to specific problems with the certain hospital. It is highly possible that low patient satisfaction accrues from the dysfunctioning of primary healthcare and health system today. For this reasons, we suggest the enhancement of quality segments in “Laiko” Hospital’s services in order to balance low patient satisfaction scores, by implementing patient attraction strategies, and thus improving of turnaround time and educating personnel. Key-words: clinical laboratories, primary healthcare, quality, patient satisfaction, economic crisis.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές