Οικονομική κρίση και παιδική υγεία: Η περίπτωση της Ελλάδας

 1. MSc thesis
 2. Τάψας, Δημήτριος
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 15 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-15]
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Σαββάκης , Εμμανουήλ
 8. Τζιάλλας, Δημήτριος | Σαββάκης , Εμμανουήλ
 9. oικονομική κρίση, παιδική υγεία, ποιότητα υγείας, εμβολιασμός
 10. 1
 11. 63
 12. Γραφήματα = 9, Πίνακες = 39
  • Σκοπός Η οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αδιαμφισβήτητα επηρεάσει την παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη. Στόχος της παρούσας έρευνας η μελέτη: α) της πιθανής στροφής για παροχή υγείας, σε παιδιατρικούς ασθενείς με σωματικά νοσήματα, από τον ιδιωτικό προς το δημόσιο τομέα, β) της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών υγείας αλλά και γ) του εμβολιασμού των παιδιών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (2009 - παρόν). Υλικό και Μέθοδος 107 ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν στα επείγοντα παιδιατρικά ιατρεία του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κατά το χρονικό διάστημα Μάϊος - Ιούνιος 2019 και ακολούθησε ανάλυση των απαντήσεων. Αποτελέσματα Καταγράφηκε η στροφή της ελληνικής οικογένειας προς το δημόσιο νοσοκομείο για την παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υγείας. Η απόφαση επηρεάστηκε μόνο από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων (p = 0.048). Οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως πιθανή μελλοντική βελτιωμένη οικονομική οικογενειακή κατάσταση θα τους οδηγούσε και πάλι στον ιδιωτικό τομέα για παροχή υπηρεσιών υγείας. Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας των επειγόντων ιατρείων αποδείχθηκε ικανοποιητική λόγω βραχείας αναμονής (< 1 ώρα) στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ελάχιστοι ασθενείς κάλεσαν το ασθενόφορο λόγω οικονομικής δυσπραγίας για να εξασφαλίσουν τη μεταφορά στο νοσοκομείο. Η απόφαση κλήσης ασθενοφόρου επηρεάστηκε μόνο από το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας (p = 0.017). Η πλειοψηφία των οικογενειών (80.4%) δήλωσε ευχαριστημένη από την παροχή υπηρεσιών υγείας. Το 95.3% των ερωτηθέντων αποφάνθηκαν πως εμβολιάζουν τα παιδιά τους αλλά ο 1/10 αμφισβήτησε την ευεργετική δράση των εμβολίων. Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την αρνητική επίδραση ελληνικής οικονομικής κρίσης στην ποιότητα παροχής παιδιατρικών υπηρεσιών υγείας. Οι βελτιωτικές αλλαγές καθίσταωται αναγκαίες.
  • Aim The aim of the present study was to investigate: a) the possible shift, of health provision in pediatric patients with physical illnesses, from the private to the public sector; b) the effectiveness and quality of public health services; and c) the vaccination pattern of children during the greek financial crisis period (2009 - present). Material and Methods 107 questionnaires were collected. A detailed analysis, of the responses of the families who visited the emergency pediatric department of AHEPA University Hospital, followed. Results The Greek family's turn to the public hospital for the provision of pediatric health services was recorded. The decision was solely influenced by the parents' educational background (p = 0.048). The respondents stated that a possible future improved family economic situation would lead them back to the private sector for provision of health services. The efficacy of the Emergency Department was found to be satisfactory with a short waiting time (<1 hour) in the majority of the cases. Few patients called the ambulance due to financial difficulties to ensure their transportation to the hospital. That decision was only influenced by the educational level of the family (p = 0.017). The majority of families (80.4%) stated that they were pleased with the health care services. Most families replied that they vaccinated their children but almost 1/10 questioned the beneficial effects of vaccines. Conclusions The results of the present survey reveal that the economic crisis affecting Greece during the recent years, has a negative impact on the quality of pediatric health care services. The need for improvement acts becomes a necessity.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.