Συγκριτική μελέτη για την επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στα γενικά και στα κλειστά τμήματα ενός δημόσιου νοσοκομείου

Comparative study of the professional satisfaction of nurses in closed and open departments of a public hospital (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΜΑΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΣΑΡΑΦΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ
 8. ΜΟΥΡΤΟΥ , ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 9. επαγγελματική ικανοποίηση | κλειστό τμήμα, γενικό τμήμα | νοσηλευτές
 10. 2
 11. 15
 12. 41
 13. 22 πίνακες, 2 γραφήματα
  • Η επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση και στην εύρυθμη λειτουργία ενός νοσοκομείου. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει κατά πόσο ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης που εκδηλώνουν οι νοσηλευτές που εργάζονται σε γενικά ή κλειστά τμήματα επηρεάζει την απόδοσή τους, με απώτερο στόχο την επακόλουθη εφαρμογή εξειδικευμένων και αποτελεσματικών λύσεων από την διοίκηση του νοσοκομείου ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοσηλευτικού τμήματος προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και κατ'επέκταση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Η έρευνα ήταν ποσοτική βάσει ερωτηματολογίου που στηρίζεται στο εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στην διδακτορική διατριβή της Χαραλαμπίδου (1996) και συμπληρώθηκε από δείγμα 135 νοσηλευτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νοσηλευτές έχουν ένα σχετικά υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης και ότι η υπηρεσία σε κλειστό ή σε γενικό τμήμα εργασίας διαφοροποιούσε σημαντικά το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού σε 10 (από τα 31) ερωτήματα του ερωτηματολογίου της επαγγελματικής ικανοποίησης (p < 0,05). Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι το φύλο, το ωράριο, η θέση εργασίας, η οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο επηρεάζουν ιδιαιτέρως την επαγγελματική ικανοποίηση (όλα p < 0,05), ενώ αντιθέτως η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και παράγοντες όπως η ηλικία, ο αριθμός των παιδιών, τα έτη προϋπηρεσίας και τα έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την συνολική επαγγελματική ικανοποίηση (όλα p > 0,4 > 0,05). Συμπερασματικά, υπάρχουν παράμετροι που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, που όμως λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του νοσοκομείου είναι δύσκολο για την διοίκηση να παρέμβει για να τους βελτιώσει, όπως οι οικονομικές αμοιβές, ενώ ύπαρχουν και παράμετροι που με στοχευμένες προσπάθειες επιδέχονται βελτίωσης, όπως η ευελιξία στο πρόγραμμα εργασίας και η ηθική επιβράβευση.
  • The professional satisfaction of nursing staff plays a key role in the proper functioning of a hospital. This thesis attempts to investigate whether the level of professional satisfaction expressed by nurses working in general and closed hospital departments affects their performance, with the ultimate goal to direct the hospital administration to implement specialized effective solutions according to their specific needs of each nursing department in order to substantially improve the working conditions of the nursing staff and thus the quality of the services offered to the patients. The study was quantitative based on a questionnaire utilized in the measurement tool developed in the Ph.D. thesis of Charalambidou (1996) that was completed by a sample of 135 nurses. The results of the survey showed that nurses have in general a relatively high level of professional satisfaction and that the service in a open versus a general department significantly differentiated the level of professional satisfaction of nursing staff in 10 (out of 31) questions exploring their level of professional satisfaction (p < 0.05). In addition, the research has shown that other parameters like gender, years of professional experience in general and in the specific hospital, marital status and educational level have a particular impact on professional satisfaction (all p < 0.05), while on the other hand the investigation of the relationship between professional satisfaction and factors such as the age, the number of children, the years of service and years of service in the hospital indicated that there was no statistically significant correlation with total occupational satisfaction (all p > 0.4 > 0.05). In conclusion, there are certain parameters that affect the professional satisfaction of nursing staff, but due to the public character of the hospital, it is difficult for management to intervene to improve them, such as wages, while there are other parameters that can be improved by targeted management efforts, such as allowing flexibility in the work schedule and offering moral rewards.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.