Συσχέτιση της πολυφαρμακίας με κακή συμμόρφωση των ασθενών στην αγωγή και αυξημένες ανεπιθύμητες φαρμακολογικές δράσεις

Correlation between polypharmacy and both reduced medication compliance - increased adverse drug events (english)

 1. MSc thesis
 2. Κοσμάς, Νικόλαος
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2017 [2017-09-16]
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Χλέτσος, Μιχαήλ
 8. Υφαντόπουλος, Ιωάννης
 9. Πολυφαρμακία | Συμμόρφωση | Ανεπιθύμητες Φαρμακολογικές Δράσεις | Polypharmacy | Compliance | Adherence | Persistence | Adverse Drug Events
 10. 2
 11. 154
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Εισαγωγή: Η πολυφαρμακία, δηλαδή η συστηματική ταυτόχρονη λήψη πέντε ή περισσότερων φαρμάκων από τον ίδιο ασθενή, είναι ένα συχνό φαινόμενο, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προϊούσα γήρανση του πληθυσμού και στην ανάπτυξη νεότερων φαρμακολογικών θεραπειών. Παρά το τεκμηριωμένο όφελος που έχει σε κάποιες περιπτώσεις, φαίνεται πως σχετίζεται επίσης με χειρότερη συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή και αύξηση των ανεπιθύμητων φαρμακολογικών δράσεων, με επίπτωση χειρότερο κλινικό αποτέλεσμα και μεγάλο οικονομικό κόστος. Μέθοδος: Στη συγχρονική, αυτή, αναλυτική μελέτη παρατήρησης συγκεντρώθηκαν για τη διερεύνηση των παραπάνω, στοιχεία από ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσθηκε σε 178 άτομα, νοσηλευόμενους τριών ελληνικών νοσοκομείων, τα οποία ελάμβαναν σε τακτική βάση τουλάχιστον ένα φάρμακο. Συμπεράσματα: Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως ο αυξημένος αριθμός φαρμάκων σχετίζεται με χειρότερη συμμόρφωση των ασθενών στην αγωγή και αυξημένες ανεπιθύμητες φαρμακολογικές δράσεις. Επίσης με τη συμμόρφωση σχετίζονται ανεξάρτητα το επίπεδο εκπαίδευσης, η αίσθηση του ασθενούς ότι τα φάρμακα έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής του και η δυσκολία στην πληρωμή της συμμετοχής κατά ττην αγορά των φαρμάκων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δημιουργήθηκε μοντέλο πρόβλεψης της συμμόρφωσης, βάσει έξι ανεξάρτητων μεταβλητών: τη συχνότητα τροποποίησης της αγωγής, την εμφάνιση ανεπιθύμητων φαρμακολογικών δράσεων, την αίσθηση ότι ο ασθενής παίρνει περισσότερα φάρμακα απ’ όσα πρέπει, τη δυσκολία αγοράς των φαρμάκων, την ηλικία έναρξης λήψης τους και την ενημέρωση ή μη του ιατρού για τη μη λήψη φαρμάκου που προκαλεί δυσφορία.
  • Introduction: Polypharmacy, which is defined as the concurrent administration of five or more drugs to a single patient on a tactical basis, is a frequent phenomenon that owes its existence mainly to the ongoing ageing of the population and to the development of new pharmacological treatments of existing conditions. Despite its undisputable benefit in many cases, it seems that it is also related to worse patient compliance to the treatment and more frequent adverse drug events (ADEs), resulting in worse clinical outcomes and increased economic costs. Materials and Methods: In this cross-sectional observational and analytical study, we collected data using a special questionnaire, which was distributed to 178 patients, all being hospitalized in three different Greek hospitals and receiving treatment with at least one drug on a tactical basis. Conclusions: From the statistical analysis, we concluded that there is a correlation between increased number of drugs and both reduced compliance and increased ADEs. There seems to be, also, an independent relationship between patient compliance and educational level, the perception that medicines have changed the person’s way of life and difficulty paying for drugs. From the available data, we were able to create a model that is predictive of the patients’ compliance, based on six independent variables: how frequently the regimen is being modified, the existence of ADEs, the perception that one is taking more medicine than he needs, difficulties buying the medication, how old was the person when the treatment begun and whether or not they inform their doctors that they’re not taking some medicine because it makes them feel worse.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.