Διερεύνηση των αντιλήψεων των χρηστών υπηρεσιών υγείας για την ενσυναίσθηση των ιατρών και αξιολόγηση της ικανοποίησής τους από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε στρατιωτική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας

Investigation of patients' perceptions of physician empathy and evaluation of their satisfaction with the services offered in a military Air Force unit (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ναούμ, Συμεών
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
 8. ενσυναίσθηση ιατρών | ικανοποίηση ασθενών | ερωτηματολόγιο JSPPPE | 116 Πτέρυγα Μάχης
 9. 4
 10. 27
 11. 32
 12. Περιέχει : 30 πίνακες, 8 γραφήματα,
  • Εισαγωγή: Η ικανοποίηση των ασθενών θεωρείται σημαντικός δείκτης αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, ενώ η ενσυναίσθηση των ιατρών αποτελεί μία από τις διαστάσεις της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που μπορεί να βελτιώσει συνολικά τη διαδικασία της φροντίδας. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την αντίληψη των χρηστών υπηρεσιών υγείας (Χ.Υ.Υ.) για την ενσυναίσθηση των ιατρών και η αξιολόγηση της ικανοποίησης τους από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Υγειονομικής Υπηρεσίας (Υ.Υ.) σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 126 άτομα του προσωπικού της μονάδας που προσήλθαν τυχαία στα ιατρεία της Υ.Υ. όλο το 24ωρο, στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια «Μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών των εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείου» των Αλετρά, Ζαχαράκη &Νιάκα και η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου «JeffersonScaleofPatient’sPerceptions of Physician Empathy (JSPPPE). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 22.0. Αποτελέσματα:Διαπιστώθηκε υψηλή βαθμολογία ικανοποίησης από το ιατρικό προσωπικό με μέση τιμή (μ.τ.) 81,8% (SD=17,8%), το ιατρείο-εξεταστήριο με μ.τ. 72,9%, (SD=15,8%), το νοσηλευτικό προσωπικό/γραμματειακή υποστήριξη (Ν.Π./Γ.Υ.) με μ.τ. 67,7%, (SD=20,2%), αλλά και τη συνολική ικανοποίηση με μ.τ. 68,6,%, (SD=13,6) και χαμηλή από το αναρρωτήριο, (μ.τ. 35,2%, SD=31,3%). Η βαθμολογία στην κλίμακα ενσυναίσθησης των ιατρών ήταν εξαιρετικά υψηλή (μ.τ. 21,2 με μέγιστη τιμή 25, SD=2,7). Υπήρξε σημαντική συσχέτιση (p<0,001) της βαθμολογίας των συμμετεχόντων στην κλίμακα ενσυναίσθησης των ιατρών με την ικανοποίησή τους από το ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό/γραμματειακή υποστήριξη, αλλά και τη συνολική εκτίμηση της ικανοποίησης τους, εκτός από το αναρρωτήριο. Δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας Jefferson και της βαθμολογίας της κατάστασης της υγείας των ληπτών υπηρεσιών υγείας (r=-0.09, p=0,349). Συμπεράσματα: Καταγράφηκε σημαντική ικανοποίηση των χρηστών της Υ.Υ. εκτός από το αναρρωτήριο, καθώς επίσης και υψηλή ενσυναίσθηση των ιατρών. Όσο πιο θετικά αξιολόγησαν την ενσυναίσθηση των ιατρών τόσο περισσότερο ικανοποιημένοι ήταν τις παραμέτρους που αξιολογήθηκαν στους προαναφερθέντες τομείς (εκτός από το αναρρωτήριο).
  • Introduction: Patient satisfaction is considered to be an important indicator of health services quality, while doctors’ empathy is one of the dimensions of healthcare services quality that can improve the overall care process. Aim: To investigate the factors related to the perception of health care users about doctors empathy and the assessment of their satisfaction with the services offered by the Military Medical Serviceof an Air Force Combat Wing. Material – Methodology: The sample of the survey consisted of 126 staff members of 116 Combat Wing who attended randomly theMilitary Medical Service during all over 24 hours a day (January - February 2019). The questionnaire with title "Measuring the satisfaction of visitors to hospital outpatient clinics" by Aletras, Zacharakis & Niakas and the Greek version of the questionnaire "Jefferson Scale of Patient Perceptions of Physician Empathy" (JSPPPE) were used. For the data analysis, the IBM SPSS 22.0 statistical package was used. Results: A high satisfaction score was found by the medical staff at an average score of 81.8% (SD=17.8%), the clinic with 72.9%, (SD=15.8%), nursing staff/secretarial support 67.7%, (SD=20.2%), and the total (overall) satisfaction with an average score 68.6%, (SD=13.6),while the satisfaction score from theconvalescent homewaslow (average score 35.2%, SD=31.3%). The physician's empathy score was extremely high (21.2 with a maximum value of 25, SD=2.7). There was a significant correlation (p<0.001) between the scores of participants in doctors' empathy scale and the satisfaction from medical staff, the nursing staff/secretarial support, and the overall assessment of their satisfaction, except for the convalescent home. No significant correlation was found between the Jefferson scale and recipients’ health status score (r=-0.09, p=0.349). Conclusion:A high physician's empathy score, as well as a significant satisfaction from the Military Medical Serviceusers wererecorded, except for the convalescent home. The more positive they evaluated the doctors’ empathy, the more satisfied were the parameters assessed in the above-mentioned areas (except for the convalescent home).
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.