ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Evaluation of satisfaction of insured with IKA - ETAM by the provided primary health care services (PHC). (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Απάζογλου, Δήμητρα
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-16]
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Καστανιώτη, Αικατερίνη
 8. Πλάτης, Χαράλαμπος | Αναγνωστόπουλος, Φώτιος
 9. Ασφαλισμένοι ΙΚΑ - ΕΤΑΜ | Ικανοποίηση | Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας | Ιατροί
 10. 2
 11. 42
 12. 54
 13. Περιέχει: Πίνακες, γραφήματα.
 14. Βασικές Αρχές Διοίκησης Διαχείρησης (Management) Υπηρεσιών Υγείας / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ, ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΓΑΛΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ.
  • Σκοπός Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάδειξη των ποσοστών ικανοποίησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σε σχέση με τις παροχές που προσφέρει η Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας. Υλικό και Μέθοδος Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν βασίστηκαν σε ένα δείγμα 100 ασφαλισμένων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι οποίοι είναι κάτοικοι του δήμου Έδεσσας, καθώς στην χρήση του ερωτηματολογίου EUROPEP. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS, v.24. Αποτελέσματα Από τη μελέτη των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασφαλισμένων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην Έδεσσα είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ειδικότερα, οι γυναίκες, οι οποίες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο ποσοστό την ΠΦΥ παρουσιάζονται ευχαριστημένες από τις υπάρχουσες υπηρεσίες, ενώ αποδεικνύεται ότι συχνά χρησιμοποιούν την ΠΦΥ με στόχο την πρόληψη και όχι την ίαση μιας νόσου. Επίσης, και οι άνδρες, αν και σε μικρότερο ποσοστό από αυτό των γυναικών, εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ωστόσο, όσον αφορά τη σχέση Ιατρού και Ασθενή αυτή, με βάση τα αποτελέσματα παρουσιάζεται ελλειπτική και αυτό καθώς οι ασφαλισμένοι εξέφρασαν τη δυσανασχέτησή τους σχετικά με τον αριθμό και την εξειδίκευση των ιατρών, η οποία οφείλεται κυρίως στην απουσία των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών στον τομέα της υγείας. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ότι αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Συμπεράσματα Το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρησιμοποιείται περισσότερο για την πρόληψη κάποιας ασθένειας παρά για την ίασή της. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι διαφέρουν τόσο ως προς το φύλο όσο και ως προς την ηλικία καθώς και τις ανάγκες για παροχή της ΠΦΥ εστίασαν στην απουσία επαρκούς σχέσης Ιατρού με Ασθενή. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα της επιτακτικής ανάγκης αναπροσαρμογής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Λέξεις – Κλειδιά: Ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ικανοποίηση, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ιατροί.
  • Aim The aim of this diploma is to highlight the rates of satisfaction of IKA-ETAM insured persons in relation to the benefits provided by Primary Health Care. Material and Methods The results and conclusions were based on a sample of 100 IKA-ETAM insured persons who are residents of the municipality of Edessa as well as the use of the EUROPEP questionnaire. The analysis was performed with the SPSS Statistical Package, v.24. Results From the study of questionnaires, it was found that a significant percentage of citizens insured under IKA-ETAM who live and work in Edessa, are sufficiently satisfied by the Primary Health Care system. Women in particular, appear to be more satisfied by the provided services, while they seem to require more frequent care by the PHC system for prevention purposes instead of treatment ones. Moreover, men also appear to be satisfied although at lower percentages than women by the provided services. However, when it comes to the relationship between doctors and patients, results indicate that it is unsatisfactory, as the insured citizens expressed their resentment towards the number and expertise of the doctors, which owes a certain debt to the lack of the financial funds required in the field. Thus, it is deemed necessary to improve the quality of the services provided by the Primary Health Care system. Conclusions The Primary Care System is mostly used to prevent a disease than to cure it. The insured, who differ in both gender and age, as well as the needs for provision of the PFI, have focused on the lack of adequate Doctor-to-Patient relationship. The study concludes that there is an urgent need to adapt Primary Health Care. Key words Insured IKA-ETAM, Satisfaction, Primary Health Care, Doctors.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.