Ικανοποίηση παραϊατρικού προσωπικού σε δημόσια Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής στην Ελλάδα: Διερεύνηση εφαρμογής των βέλτιστων Ευρωπαϊκών πρακτικών

Satisfaction of paramedical staff in Nuclear Medicine Departments in Greece. Investigation of application of best European practices. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 12 Μαίου 2019 [2019-05-12]
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. ΛΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΛΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Βέλτιστες Πρακτικές | Επαγγελματική ικανοποίηση | ΕΑΝΜ | Ερωτηματολόγιο JSS του Spector | Δημόσια Νοσοκομεία | Πυρηνική Ιατρική
 10. 3
 11. 27
 12. 41
 13. ΣΧΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 14. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/Κ. ΔΙΚΑΙΟΣ Κ.Α.
  • Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζόμενων σε έναν οργανισμό έχει βαρύνουσα σημασία για την επιτυχία του. Η ανίχνευση των παραγόντων καθώς και των διαστάσεων που την επηρεάζουν είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού και των παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ικανοποίηση του παραϊατρικού προσωπικού δημόσιων Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, έγινε προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού εφαρμογής των «Βέλτιστων Ευρωπαϊκών Πρακτικών» των Τεχνολόγων Πυρηνικής Ιατρικής. Υλικό και Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 50 άτομα παραϊατρικό προσωπικό σε σύνολο περίπου 181 ατόμων σε πανελλαδικό επίπεδο, σε 8 από τα 23 δημόσια Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής. Για την εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, Job Satisfaction Survey (JSS), του Paul E. Spector, στην Ελληνική έκδοση μεταφρασμένο από τον Καθηγητή κ.Αλετρά και τον κ. Γεροβασιλείου. Οι 36 ερωτήσεις σε επτάβαθμη κλίμακα τύπου Likert χωρίστηκαν σε 9 κατηγορίες που αναφέρονταν στη διεύθυνση, έκτακτες ανταμοιβές, προαγωγή, πρόσθετες παροχές, μισθό, επικοινωνία, φύση της εργασίας, ισχύουσες διαδικασίες και στις σχέσεις με τους συνεργάτες. Προστέθηκαν επιπλέον 2 ερωτήσεις που αφορούσαν τις «Βέλτιστες Ευρωπαϊκές Πρακτικές» των Τεχνολόγων Πυρηνικής Ιατρικής. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IBM SPSS Statistics 24. Δεοντολογικά: Τηρήθηκαν οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας καθώς και η ανωνυμία των ατόμων που συμμετείχαν. Αποτελέσματα: Η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζεται θετικά από τη φύση της εργασίας, τη διεύθυνση και τους συνεργάτες, ενώ η επαγγελματική δυσαρέσκεια επηρεάζεται από παράγοντες όπως είναι ο μισθός, η προαγωγή, οι πρόσθετες παροχές, η επικοινωνία καθώς και οι έκτακτες ανταμοιβές. Συμπεράσματα: Σημαντικός παράγοντας επαγγελματικής ικανοποίησης είναι οι εργασιακές σχέσεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους. Συγκεκριμένα, σε πολύ μεγάλο βαθμό 76,6% συμπαθούν τον προϊστάμενό τους και σε ποσοστό 81,2% συμπαθούν τους συναδέλφους τους. Επίσης νιώθουν ικανοποίηση για το αντικείμενο της εργασίας τους σε ποσοστό 62,5%. Στον αντίποδα παρουσιάζεται δυσαρέσκεια ως προς την αμοιβή, τις ελάχιστες πιθανότητες προαγωγής και τις χαμηλές πρόσθετες παροχές. Όσον αφορά τις διαδικασίες εργασίας φαίνεται να μην παίρνουν σαφή θέση οι τεχνολόγοι αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ. Τέλος, όσον αφορά την ερώτηση αν εφαρμόζονται οι βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές το 44,2% του παραϊατρικού προσωπικού απαντά ότι δεν εφαρμόζονται ενώ από το υπόλοιπο 56,8% το 91,3% απάντησε ότι εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό.
  • The professional satisfaction of the staff, within an organization, is directly linked to the success of the organization. The detection of the factors that influence this success is extremely important and necessary for the amplification of the effectiveness and efficiency of the work the staff conduct. Aim: An investigation was done to determine the degree and the factors that influence and determine the satisfaction of medical assistants within Public Nuclear Medicine Departments in Greece. Furthermore, the question of whether the «Best European Practices» are being applied by the technologists within these departments arose and was further investigated. Material and methods used: 50 members, out of a total of 181 from the whole of Greece, of paramedical staff were part of this study, from 8 out of 23 public Nuclear Medicine Departments. For the evaluation of the professional satisfaction of the staff a questionnaire - Job Satisfaction Survey (JSS) by Paul E. Spector was used. The questionnaire was translated into Greek by Professor Aletras and Mr Gerovasileiou. The thirty-six questions which were Likert styled, were divided into nine categories supervision, contingent rewards, promotion, extra benefits, salary, communication, nature of the work being done, current procedures and relationship with fellow colleagues. An extra two questions were added to the questionnaire concerning the «Best European Practices» for technologists in nuclear medicine departments. For the statistical analysis IBM SPSS statistics 24 was used. Ethical concerns: The anonymity of the participants was ensured in order to comply with the ethical rulebook fully. All ethical rules were followed when conducting research. Results: Job satisfaction is positively impacted by the nature of the work being done, the supervision and fellow colleagues. In contrast, professional satisfaction is negatively impacted by salary, promotion, extra benefits, communication and contingent rewards. Conclusion: A crucial factor in job satisfaction are relationships with both colleagues and the director/boss of the Department. Specifically, 76,6% of participants were found to get on well with their boss and 81,2% were found to have great relationships with their colleagues. A further 62,5% were found to be satisfied with their job role. On the contrary, a vast number of participants were found to be dissatisfied with their salary, the minimum chances of promotion and also the low number of extra benefits. When it comes to discussing the current procedures being used within the Nuclear Medicine Departments over the country, the conclusion is that technologists are mostly neutral. Most of the answers on the questionnaire concerning current procedures were «don’t agree but don’t disagree». Finally, concerning the application of «Best European Practices» 44,2% of the staff answered that they weren’ t being used correctly while from the remaining 56.8%, the majority (91,3%) of staff confirmed they were applied on a daily basis.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές