Μερισματική πολιτική και τιμές μετοχών - Η περίπτωση των ελληνικών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών

Dividend Policy and Stock Prices - The Case of Greek Listed Companies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ταμπίτσικα, Λεμονιά-Γεωργία
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 62
 7. Μπεκιάρης, Μιχαήλ
 8. Αρτίκης, Παναγιώτης | Μπεκιάρης, Μιχαήλ
 9. μερισματική πολιτική | dividend policy | μερισματική απόδοση | dividend payout ratio | κερδοφορία | profitability | ROA | ROA | ROE | ROE | μετοχικό κεφάλαιο | equity | χρέος | debt
 10. 1
 11. 64
 12. πίνακες, διαγράμματα
  • Σε δείγμα 25 ελληνικών εισηγμένων εταιρειών του δείκτη FTSE ATHEX Υψηλής Κεφαλαιοποίησης (FTSEATHEXLargeCapIndex) από διαφορετικούς κλάδους και της δηλωμένης μερισματικής πολιτικής τους κατά την περίοδο 2008-2015, η παρούσα μελέτη επιδιώκει να διερευνήσει εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι κρίσιμο στην απόφαση μιας επιχείρησης να διανείμει μερίσματα και να αξιολογήσει τον ρόλο του πρότυπου των μερισμάτων στην απόφαση μερισματικής πολιτικής. Επιπλέον, αξιολογεί τη συσχέτιση μεταξύ της μερισματικής πολιτικής και μιας σειράς μεταβλητών που αντιπροσωπεύουν τις διακυμάνσεις του χρέους, τις επιδόσεις και τις τιμές των μετοχών. Με τη διενέργεια ανάλυσης συσχέτισης, η μελέτη διαπιστώνει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής Υ, λόγος αποπληρωμής των μερισμάτων και των ανεξάρτητων μεταβλητών απόδοση ενεργητικού ROA (0.1585), δείκτης καθαρών κερδών (0.0997), απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου ROIC (0.0986), τιμής της μετοχής (0.0679) και δείκτης ρευστότητας (0,0484). Από την άλλη πλευρά, ο λόγος αποπληρωμής των μερισμάτων συνδέεται αντιστρόφως με το χρέος (-0,2831) και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROE (-0,0,0168). Η ανάλυση παλινδρόμησης εντοπίζει ισχυρή γραμμική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής y, λόγος αποπληρωμής των μερισμάτων και του χρέους (28,31%) καθώς και της απόδοσης ενεργητικού ROA (15,85%), ενώ μία ασθενέστερη γραμμική σχέση προσδιορίζεται μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής y και της απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου ROIC (9,86%). Ασθενέστερη γραμμική σχέση εντοπίζεται μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής y και του δείκτη χρέος / ίδια κεφάλαια (0,14%). Τέλος, η ανάλυση μεταβλητών επιβεβαιώνει 5 από τις 8 υποθέσεις για τις εταιρείες που αύξησαν την πληρωμή μερισμάτων μεταξύ 2008 και 2015 και 4 από τις 8 υποθέσεις για τις εταιρείες που μείωσαν την πληρωμή μερισμάτων μεταξύ 2008 και 2015. H μελέτη συμπεραίνει, ότι το μέγεθος της επιχείρησης, η προοπτική ανάπτυξης και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ο συντελεστής μόχλευσης και ο λόγος αποπληρωμής μερισμάτων είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες.
  • Based on a sample of 25 Greek listed companies of the FTSE ATHEX Large Cap Index from different sectors and their stated dividend policy in the period 2008-2015, the current study seeks to investigate whether the firm size is critical to a firm’s decision to distribute dividends and evaluate the role of dividend pattern in the dividend policy decision. Also, it evaluates the association between dividend policy and a range of variables that represent a firm’s debt level, performance and stock price movements. By conducting a correlation matrix analysis, the study identifies a strong positive association between the dependent variable Υ, dividend payout ratio and the independent variables ROA (0.1585), net profit ratio (0.0997), ROIC (0.0986), stock price (0.0679), and current ratio (0.0484). On the other hand, the dividend payout ratio is inversely associated to debt (-0.2831) and ROE (-0.0.0168). Regression analysis identifies a strong linear relationship between dependent variable y, dividend payout ratio and debt (28.31%) as well as ROA (15.85%), whereas a weaker linear relationship is identified between dependent variable y, dividend payout ratio and NPR (9.97%), as well as ROIC (9.86%). The weakest correlation is identified between dependent variable y, dividend payout ratio and debt/equity (0.14%). Finally, the variables analysis confirmed 5 out of 8 hypotheses for the companies that increased their DPR between 2008 and 2015, and 4 out of 8 hypotheses for the companies that decreased their DPR between 2008 and 2015. The study concludes that firm size, growth prospect and asset management, along with leverage and dividend payout ratio are important determinants.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.