Συγκριτική Αξιολόγηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Α΄, Β΄, και Γ΄Κ.Π.Σ.) στην Ελλάδα στον τομέα της επιχειρηματικότητας σε σχέση με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α. Ι) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020.(Ε.Σ.Π.Α. ΙΙ). Η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας.

A comparative evaluation of the Community Support Frameworks (A’, B’ and C’ C.S.F.) in Greece in the field of entrepreneurship against the National Strategic Reference Framework 2007-2013 (N.S.R.F.) and the Partnership Agreement 2014-2020 for Cohesion Policy (P.A.C.P.). The case of Region of Western Greece. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Bourli, Chrysa
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 144
 7. Samanta, Irene
 8. Samanta, Irene | Bitzenis, Aristeidis
 9. επιχειρηματικότητα - entrepreneurship | καινοτομία - innovation | Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Community Support Frameworks | Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - National Strategic Reference of Framework | Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - Partnership Agreement for Cohesion Policy
 10. 5
 11. 20
 12. 11
 13. πίνακες, διαγράμματα
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρά τις επιμέρους οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των χωρών-μελών, και τις διαφορετικές ανάγκες σε ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον, εκπαίδευση, επενδυτικές πολιτικές και εν γένει αναπτυξιακούς στόχους . Το 1/3 του κοινοτικού προϋπολογισμού διατίθεται στην περιφερειακή πολιτική των αναπτυσσόμενων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης με τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να αξιολογήσει τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α ', Β' και Γ') στον τομέα της επιχειρηματικότητας ειδικά για τις Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε σχέση με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ Ι) και τη συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για την Πολιτική Συνοχής (ΕΣΠΑ ΙΙ). Ειδικότερα, θα αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1989, έχουν αλλάξει από την παραδοσιακή προσέγγιση στη νέα προσέγγιση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο δεύτερος στόχος είναι η πρόσβαση στον τρόπο κατανομής των πόρων και ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν στην αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι να αναλυθούν (α) η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων σε όλες τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους. (β) η αξιοποίηση των πόρων και ο τρόπος με τον οποίο συνέβαλαν στην ανάπτυξη της οικονομίας. (γ) τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ Ι. (δ) οι μηχανισμοί πίσω από τη νέα προσέγγιση ΕΣΠΑ ΙΙ προς την Ευρώπη 2020. Τέλος, θα δούμε την επικράτηση του τριτογενή τομέα στη διάρκεια των Προγραμματικών Περιόδων σε σχέση με τον πρωτογενή και δευτερογενή καθώς και την ενεργοποίηση και ενίσχυση των Μ.Μ.Ε. μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων πάνω στην ανάπτυξη και την καινοτομία.
  • The European Union is considered one of the most powerful economies of the world. The economic and the social disparities have caused many differences among the member - states, and the different needs in competitiveness, environment, education, investment policies and aspects. The 1/3 of the Community Budget is disposed to the regional policy of the developing regions of the European Union which are funded through the Community Support Frameworks with the Structural Funds. The aim of the dissertation is to review and evaluate the Community Support Frameworks (A’, B’ and C’) in the field of entrepreneurship especially for the Small Medium Enterprises (SMEs) against the National Strategic Reference Framework 2007-2013 (N.S.R.F.) and the Partnership Agreement 2014-2020 for Cohesion Policy (P.A.C.P.). Especially, the aim is to evaluate how the enterprises which were financed from the European Union since 1989 have been changed from the traditional approach to the new approach of the Europe 2020. The second objective is to access how resources are allocated and how they contribute to the developmental outcome. Specifically, the objective of the project is to critically discuss (a) the financing of enterprises throughout the previous C.S.Fs. (b) the utilization of resources and the way they have contributed to the Development of the Economy. (c) the outcomes of the N.S.R.F. (d )the mechanisms behind the new approach P.A.C.P. towards “Europe 2020”. Finally, we will evaluate the dominance of the tertiary sector during the Programming Periods in relation to the primary and secondary sector, as well as, the activation and strengthening of the SMEs through the Structural Funds and the Financial Instruments over development and innovation.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.