Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας στους επαγγελματίες υγείας αναφορικά με τις απαιτήσεις του εργασιακού τους περιβάλλοντος

Developing resilience to healthcare professionals to cope with demands in their workplace (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ράιδου, Βασιλική
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 63
 7. Τσινόπουλος, Χρήστος Δημήτριος
 8. Τερζή, Κονδύλω
 9. resilience | healthcare professionals | development
 10. 1
 11. 76
 12. Περιέχει: 9 πίνακες και 2 σχήματα
  • Οι δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα βάλλονται τα τελευταία χρόνια από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και την ελλιπή χρηματοδότηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απειλούνται βραχυπρόθεσμα με κατάρρευση. Οι επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με τις δυσχέρειες του συστήματος υγείας. Καλούνται δε συχνά να τις υπερβούν στο πλαίσιο επίτευξης της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος. Παράλληλα οφείλουν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τόσο των ίδιων όσο και του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Η «επιβίωση» των επαγγελματιών υγείας σε αυτό το δυσμενές εργασιακό περιβάλλον απαιτεί θετική προσαρμογή, ευελιξία και ικανότητα να διαχειριστούν τις δυσκολίες. Θα μπορούσε δε να χαρακτηριστεί με έναν όρο ως ψυχική ανθεκτικότητα. Η ψυχική ανθεκτικότητα των επαγγελματιών υγείας αποτελεί το αντικείμενο έρευνας αυτής της διπλωματικής εργασίας. Ο σκοπός της είναι να διερευνηθεί η αντίληψη των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τη ψυχική ανθεκτικότητα, η ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις του εργασιακού τους περιβάλλοντος και να αποτυπωθούν οι στρατηγικές για την ανάπτυξη ενός «ανθεκτικού» ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα που διεξήχθη μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε δείγμα 19 επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων που εργάζονταν σε δημόσια νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την καταγραφή του περιεχομένου των συνεντεύξεων κωδικοποιήθηκαν και κατατάχθηκαν σε 4 θεματικές ενότητες με 18 υπό ενότητες. Οι θεματικές ενότητες που αναγνωρίστηκαν αφορούν σε: 1) κίνητρα που σχετίζονται με την εργασία, 2) στάσεις και συμπεριφορές, 3) πρακτικές παρέμβασης και 4) στρατηγικές ανάπτυξης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Οι επαγγελματίες υγείας βασιζόμενοι σε εσωτερικά κίνητρα, στοιχεία της προσωπικότητας τους και δραστηριότητες που ασκούν μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο, καταφέρνουν να «επιβιώνουν» και να ανταπεξέρχονται στις αντιξοότητες. Με την εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης της ψυχικής ανθεκτικότητας μπορούν να επιτύχουν θετική προσαρμογή, βελτίωση του εργασιακού τους περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του οργανισμού.
  • Public health organizations in Greece are confronted with the effects of financial crisis and inadequate funding, which inevitably will lead to collapse in a short term. Health professionals, employed in public hospitals, are faced with health system’s vulnerabilities on a daily basis. They are often called upon to overcome these adversities in order to maintain an optimal operation for the organization. They must also ensure for the sustainability of both themselves and the organization. Thriving in a challenging work environment requires positive adaptation, flexibility and ability to manage adversities which could be characterized as resilience. The subject of my dissertation is about resilience of health professionals. Its aim is to investigate the perception of health professionals about resilience, the way they respond to the demands of their workplace and to outline strategies for the development of a resilient human resource. It is a qualitative study conducted through semi-structured interviews to a sample of 19 health professionals of various specialties, employed in public hospitals of urban and rural areas. The data obtained from the transcribing of interviews’ content were coded and ranked into 4 themes with 18 subthemes. The themes identified are related to: 1) job-related motivation, 2) personal attitude, 3) practical interventions, and 4) development strategies. Health professionals, utilizing internal incentives, personality traits, and activities inside and outside workplace, manage to "survive" their work and cope with adversities. By implementing strategies for the development of resilience they can achieve positive adaptation, improve their working environment and ensure sustainability for the organization.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.