Στρατηγική της Αλλαγής: Η περίπτωση της Γερμανός Α.Β.Ε.Ε.

Strategy of Change: Germanos S.A. case (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καμπουρολιάς, Μάριος
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 100
 7. Χατζόγλου, Πρόδρομος
 8. Χατζόγλου, Πρόδρομος | Τσέκος, Θεόδωρος
 9. Στρατηγική της Αλλαγής | Strategy of Change | Αποδοχή της Αλλαγής | Acceptance of Change
 10. 2
 11. 95
 12. Περιέχει : πίνακες, σχήματα
  • Η επίμονη οικονομική κρίση στην Ελλάδα δημιούργησε ένα απαιτητικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Οι προκλήσεις που προέκυψαν οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις στην εξαφάνιση από την ελληνική αγορά. Άλλοι οργανισμοί επέλεξαν να μεταλλαχθούν ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην στρατηγική της Αλλαγής. Η επιχειρησιακή αλλαγή αποτελεί μία περίπλοκη διαδικασία. Οι βασικές επιλογές της αλλαγής επηρεάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο συχνά αναδύεται το σοβαρό ζήτημα της Αποδοχής της Αλλαγής από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την Αποδοχή της Αλλαγής από τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαδικασία της αλλαγής στην Γερμανός Α.Β.Ε.Ε.. Μετά από μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, εξετάσθηκαν δύο κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την Αποδοχή της Αλλαγής. Αυτοί οι παράγοντες, από κοινού με επιμέρους παράγοντες, αναλύθηκαν συμφώνα με το θεωρητικό υπόβαθρο. Επίσης, συμπεριελήφθησαν στο Ερευνητικό Μοντέλο της μελέτης, προκειμένου να διασαφηνιστεί το μέγεθος της σχέσης τους με την Αποδοχή της Αλλαγής. Η έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα ήταν εργαζόμενοι που απασχολούνται σε καταστήματα της αλυσίδας Γερμανός. Επίσης, στο δείγμα συμπεριελήφθησαν εκπαιδευτές των υπάλληλων καθώς επίσης και franchisee καταστημάτων Γερμανός. Τα δεδομένα αφού συγκεντρώθηκαν επεξεργάστηκαν στατιστικά και αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνα ξεκάθαρα υποδεικνύουν ότι υπάρχει σαφής επίδραση της Δέσμευσης στην Αποδοχή της Αλλαγής. Επίσης, δείχνουν την (μικρότερη) επίδραση της Αντίστασης της Αλλαγής στην Αποδοχή αυτής. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα στελέχη κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής αλλαγής και να παρέχουν πρακτική καθοδήγηση στην διαχείριση της Αντίστασης στην Αλλαγή.
  • The durable economic crisis creates a challenging environment for businesses in Greece. This financial challenges led numerous enterprises to vanish from the market. Other organizations chose to change themselves in order to face the challenges. The current dissertation focuses in the strategy of change. Organizational change is a complicated procedure. The primary options of the change process are affected by the external environment. However, the essential issue of Acceptance of Change often emerges from the internal environment. The current study intents to identify the factors that significantly affect the Acceptance of Change from the employees of a business. Specifically, the current dissertation deals in the change process in Germanos S.A.. After an extensive literature review, two major factors which affect Acceptance of Change were examined. These factors, along with several sub factors, were analyzed according to the related theoretical background. Furthermore, the factors were included in Research Model of the survey, in order the size of the relationship with Acceptance of Change to be clarified. The research was conducted by utilizing a structured questionnaire. The sample of the survey was the employees of Germanos stores. Moreover, trainers of the store employees, as well as franchisees of Germanos stores were included. The collected data were statistically processed and analyzed. The results of the research clearly indicate that there is an explicit effect of Commitment over Acceptance of Change. Furthermore, they indicate the (smaller) effect of Resistance to Change over Acceptance to Change. These results could assist firm managers during organizational change and provide with practical guidance about the management of Resistance to Change.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.