Συγκριτική ανάλυση παλιάς και νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Μελέτη περίπτωσης: "Άμεσες Ενισχύσεις".

Comparative analysis of old and new Common Agricultural Policy (CAP). Case study: "Direct payments". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 131
 7. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΑΣ
 9. CAP | ΚΑΠ | Comparative analysis | Συγκριτική ανάλυση | Direct payments | Άμεσες ενισχύσεις | European Union | Ευρωπαϊκή Ένωση | Greece | Ελλάδα | Basic Payment Scheme | Βασική Ενίσχυση
 10. 4
 11. 3
 12. 69
 13. Περιέχει: Πίνακες και διαγράμματα
  • Στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει το περιεχόμενο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ), από την ίδρυσή της ως τη σύγχρονη μορφή της, μέσα από πολλαπλές και ποικίλες αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, επιχειρείται μια προσπάθεια συγκριτικής ανάλυσης της παλαιάς (2006 – 2014) και νέας ΚΑΠ (2015 – 2020), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα της τρέχουσας μεταρρύθμισης της Κ.Α.Π. και η σύνδεσή της με την εφαρμογή και τις προοπτικές που δημιουργεί στον ελλαδικό αγροτικό τομέα. Για την ανάπτυξη της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και πρωτογενή στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσον αφορά στις πληρωμές ανά καθεστώς και νομό, όπως τα εθνικά ανώτατα όρια, ο αριθμός των δικαιούχων της ενίσχυσης, ποσό ενίσχυσης, η τελική επιλέξιμη έκταση και ο αριθμός των δικαιωμάτων. Έμφαση δίνεται στη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ η οποία αποτελείται από τις θεμελιώδεις αρχές και τους στόχους, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της ''Στρατηγικής Ευρώπης 2020'' για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Σημαντικότερη αλλαγή που θεσπίστηκε με τη νέα μεταρρύθμιση στο σύστημα στήριξης της Κ.Α.Π. είναι η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων στη θέση της προηγούμενης ενιαίας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης. Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων, για τους ενεργούς γεωργούς, είναι δομημένη πάνω σε: • Υποχρεωτικά συστήματα για όλα τα κράτη μέλη, όπως: καθεστώτος βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ), «πρασίνισμα» (το οποίο αποτελεί το 30% του φακέλου των άμεσων ενισχύσεων) και το καθεστώς των νέων γεωργών (κατ' ανώτατο όριο το 2% του φακέλου των άμεσων ενισχύσεων), και • Προαιρετικά συστήματα (κατ’ επιλογή των κρατών μελών), όπως: αναδιανεμητικές πληρωμές, ενίσχυση σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (χρησιμοποιώντας έως και 5% του φακέλου), συνδεδεμένες ενισχύσεις, Ή • Ένα απλοποιημένο καθεστώς στήριξης για τους μικρούς αγρότες το οποίο εφαρμόζεται προαιρετικά από τα κράτη μέλη (χρησιμοποιώντας έως και το 10% του φακέλου). Μέσα από αυτή την εργασία, διακρίνεται ότι η νέα μεταρρύθμιση της ΚAΠ είναι πιο αποδοτική και αποτελεσματική, εξασφαλίζοντας μια πιο δίκαιη και ισόρροπη κατανομή των πόρων, καλύτερη στοχευμένη κατανομή σε εκείνους που πραγματικά χρειάζονται αυτούς τους πόρους και μια πιο στρατηγική προσέγγιση για τη δημιουργία συνεργιών με άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά κεφάλαια.
  • This study’s objective is to investigate content of European Union’s Common Agricultural Policy (CAP), from its creation to its modern form, through multiple and various revisions and reforms. In parallel, an effort for a comparative analysis of old (2006 – 2014) and new CAP (2015 – 2020) is attempted, in order for the current reform of CAP and its connection with implementation and its prospects in Greek agricultural sector to be confirmed. For development of study, elements of European Union (EU) as well as O.P.E.K.E.P.E’s primary data, concerning payments per regime and prefecture, such as budgetary ceilings, number of aid beneficiaries, aid amount, final eligible area and number of rights were used. Emphasis is given to new reform CAP comprising of fundamental principles and goals, adhering to the guidelines of ''Europe 2020 strategy'' for smart, sustainable and inclusive growth. The most important change introduced by this new reform to CAP support system is new architecture of direct payments in place of previous single decoupled aid. New architecture of direct payments, for active farmers, is built on: • Compulsory schemes for all Member States, such as: Basic Payment Scheme (BPS), "greening" (which is 30% of direct payments’ envelope), and young farmers scheme (maximum of 2% of direct payments’ envelope), and • Voluntary schemes (Member States choice), such as: Redistributive payment, support in areas with natural constraints(using up to 5% of their envelope), coupled supports, OR • A simplified support scheme for small farmers, which is implemented voluntary by Member States (using up to 10% of the envelope). Through this thesis, distinguished that new CAP reform is more efficient and effective, ensuring a more equitable and balanced distribution of resources, a better targeted allocation to those who really need them and a more strategic approach to spending creating synergies with other European Structural and Investment Funds.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.