Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των ελληνικών συστημικών τραπεζών με έμφαση στην ποιότητα των δανείων και στις προβλέψεις απομείωσης

Analysis of the financial statements of the four systemic banks in Greece, focusing on Asset Quality and loan and advances provisions. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 September 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 68
 7. ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΕΛΕΝΗ
 8. ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΕΛΕΝΗ | ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 9. Non-Performing Exposure | Μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα | Non-Performing Loan | Μη εξυπηρετούμενο δάνειο | Loan Loss Allowances | Προβλέψεις απομείωσης δανείων | IFRS9 | ΔΠΧΑ 9
 10. 2
 11. 34
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
  • Το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί το κυρίως θέμα αυτής της Διπλωματικής Εργασίας. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο το τραπεζικό σύστημα σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσει τα ΜΕΑ κυρίως στον εγχώριο τραπεζικό σύστημα και να επικεντρωθεί στις αιτίες αύξησης τους τα τελευταία χρόνια καθώς και στις ενέργειες που κάνουν οι ελληνικές τράπεζες για την μείωση του υψηλού επιπέδου αυτών. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μία εκτενής αναφορά στο εποπτικό πλαίσιο της έννοιας «Μη εξυπηρετούμενο Άνοιγμα», όπου αναλύεται ο ορισμός καθώς και οι προσπάθειες εναρμόνισης που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτευχθεί μία κοινή αντίληψη του χαρακτηρισμού ενός δανείου ως προβληματικού. Αναλύεται η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δίνοντας έμφαση στις 4 συστημικές τράπεζες και στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται το νέο λογιστικό πρότυπο το IFRS9 το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1.1.2018 και αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο διενέργειας των λογιστικών προβλέψεων και γίνεται αναφορά στην προσέγγιση των τραπεζών στο νέο αυτό πρότυπο. Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας αναλύονται οι βασικοί δείκτες για τις ελληνικές τράπεζες που σχετίζονται με τα ΜΕΑ και επιχειρείται μέσω της παλινδρόμησης μία ανάλυση των μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την αύξηση τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση όλων των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο από τις ελληνικές τράπεζες όσο και από τους επόπτες τους , την Τράπεζα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. H μείωση των ΜΕΑ αναμένεται να επαναφέρει το τραπεζικό σύστημα σε ισορροπία και αυτό με τη σειρά του να αυξήσει τις πιστώσεις σε νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • The issue of non-performing loans is the main topic of this Dissertations. Non-performing exposures (NPEs) are an issue that is increasingly affecting the banking system at domestic and international level. The aim of this work is to investigate the NPEs mainly in the domestic banking system and to focus on the reasons for their growth in recent years as well as on the actions taken by the Greek banks to reduce the high stock of problematic loans. In the first part of the dissertation there is a reference to the supervisory framework of the concept of "Non-performing Exposure", and follows a thorough analysis of the definition and the harmonization efforts made at European level in order to reach a common understanding of the characteristics of a loan that is classified as a problematic exposure. An analysis of the structure of the Greek banking system follows, emphasizing on the four systemic banks and afterwards the new accounting standard IFRS9 is presented and the impact on these banks. This accounting standard will be applied as of 1.1.2018 and is expected to change the way of calculating the loan loss provisions for all banks that publish their financial statements under IFRS. The empirical part of the thesis deal with the key indicators for Greek banks related to the NPEs, like NPE ratio and NPE coverage and attempts through the analysis of regression to analyze the macroeconomic factors affecting their high increase. The dissertation is completed by describing all the policies and measures adopted to reduce non-performing loans by both Greek banks and their supervisors, the Bank of Greece and the European Central Bank. The reduction in NPEs is expected to bring the banking system back to balance, which in turn will increase credit to new and innovative projects.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.