Προώθηση των Δικτύων Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα: Πανελλαδική έρευνα για τα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα & Μελέτη Σκοπιμότητας ενός επιχειρηματικού πλάνου, που αφορά στην εγκατάσταση ενός Εθνικού Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, στα πρατήρια καυσίμων της ΕΚΟ (Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.)

PROMOTING ELECTROMOBILITY NETWORKS IN GREECE: A National Survey for Electric Vehicles in Greece & Scope Analysis of a Business Plan, involving a National Network of Charging Stations for Plug In Electric Vehicles (PHEVs or BEVs), installed in the current Fuel Stations Network of EKO (HELLENIC PETROLEUM S.A.) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. KYRIAZIDIS, DIMITRIS
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 163
 7. KARLIS, DIMITRIS
 8. KARLIS, DIMITRIS | PAPANSTASIOU, IOANNIS
 9. BEV | PHEV | EV | Plug in electric vehicle | Charging strategy | Smart grid | Charging power | Energy dispatch | Frequency regulation | Up reserve | Down reserve | Li-ion battery | Vehicle to grid V2G | Grid to vehicle G2V | AGC signal | Charging stations | European Commission | Paris declaration | EAFO | CO2 emissions | Charging Station | Fast Charging
 10. 6
 11. 7
 12. 76
 13. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες, ερωτηματολόγιο, στατιστικά δεδομένα, μελέτη σκοπιμότητας, ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενεργειακές εξελίξεις.
 14. HOU-Mihiotis, A. (2005). Strategic Management - SWOT Analysis (vol.4). In Management of People & Organizations. PATRAS: Hellenic Open University. doi:ISBN:960-538-568-6
  • Οι μεταφορές συμβάλλουν σχεδόν κατά 23% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια παγκοσμίως, και αναμένεται να αυξηθεί στο ~28% μέχρι το 2030 και στο ~35% μέχρι το 2050. Για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2οC, η "Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/EC για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)", ορίζει ότι:  Το 20% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ, πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ, μέχρι το 2020,  Το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ, πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ, μέχρι το 2020,  οι εκπομπές των οχημάτων θα πρέπει να μειωθούν κάτω από 95g CO2/km, μέχρι το 2020,  Το 20% του συνόλου των οχημάτων οδικών μεταφορών, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να οδηγείται ηλεκτρικά, έως το 2030.  η χρήση των ΑΠΕ στις μεταφορές, επιδοτείται με την εφαρμογή ενός πολλαπλασιαστή «2,5» για τον υπολογισμό του μεριδίου των ΑΠΕ του κάθε κράτους μέλους, στον τομέα των μεταφορών. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές οχημάτων, που ήδη αριθμούν παγκοσμίως (2016), πάνω από 2 εκ. Ηλεκτρικά Οχήματα (Η/Ο), δεσμεύτηκαν να παράξουν συνολικά 20 εκ. έως το 2020, για να μειώσουν το σημερινό μέσο όρο των 140γρ. CO2/km του στόλου τους, στο στόχο της ΕΕ για 95γρ. CO2/km. Η αυτονομία αναμένεται να αυξηθεί από την τρέχουσα περιοχή των 100-300km, σε πάνω από 300km, μέσω επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, στην πυκνότητα των μπαταριών και σε οικονομίες κλίμακας. Η Έξυπνη Διαχείριση Φόρτισης και οι Επικουρικές Υπηρεσίες Δευτερεύουσας Εφεδρείας Ρύθμισης Συχνότητας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για τους ιδιοκτήτες και τους συνδρομητές των σταθμών φόρτισης. Μία Πανελλαδική Έρευνα πραγματοποιήθηκε, για να εξεταστούν οι προοπτικές της Ελληνικής αγορά. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ελπιδοφόρα, για μια επιτυχημένη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, καθώς οι Έλληνες πολίτες:  Πάνω από το 90% είναι θετικοί στην αγορά ενός Η/Ο στο μέλλον, ενώ το 43% δήλωσε ότι θα αγοράσει ένα τα επόμενα 3-5 χρόνια, το 16% θα αγοράσει ένα τα επόμενα 1-2 χρόνια και το 8% θα αγοράσει ένα το τρέχον έτος (2017).  πάνω από 90% οδηγούν μέχρι και 100 χλμ./ημέρα, ενώ το ~81% των ιδιοκτητών οδηγούν μέχρι και 50 χλμ./ημέρα, απόσταση που καλύπτεται από την πλειοψηφία των σημερινών Η/Ο,  περίπου το ~89% οδηγεί λιγότερο από 2 ώρες/ημέρα, αφήνοντας το όχημά τους παρκαρισμένο για τις υπόλοιπες 22 ώρες, διάστημα παραπάνω από αρκετό για επαρκή φόρτιση και ιδανικό για Έξυπνη Διαχείριση Φόρτισης. Τέλος, υποστηρίχθηκε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για ένα Εθνικό Δίκτυο Σταθμών Ταχείας Φόρτισης, εγκατεστημένο στους υπάρχοντες σταθμούς καυσίμων του δικτύου ΕΚΟ, και η μελέτη σκοπιμότητας είναι πολύ ελπιδοφόρα. Τα Ηλεκτρικά Οχήματα, θα συνυπάρχουν με τα συμβατικά αυτοκίνητα στις επόμενες δεκαετίες και πρέπει να θεωρηθούν ως μια νέα ευκαιρία στην αγορά. Στην Ελλάδα, έχουν ήδη εμφανιστεί οι «πρωτοπόροι πελάτες» και είναι θέμα χρόνου, έως ότου οι «πρώιμοι» και οι «αργοπορημένοι» να οδηγήσουν τη ζήτηση στην κορύφωσή της. Ακόμη και αν η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην εγκατάσταση υποδομών φόρτισης, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, καθώς αποφύγαμε τα πρώιμα τεχνολογικά λάθη. Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τα διδάγματα που έχουν αντληθεί σε άλλες χώρες και να αξιοποιήσει τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους. Τώρα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθήσουμε την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της ΕΕ, εκμεταλλευόμενοι τη συγχρηματοδότηση από τα προσφερόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια, μεγιστοποιώντας τη χρήση όλων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας, με στόχο πάντα την προστασία του Περιβάλλοντος, την αποτελεσματική Διαχείριση Ενέργειας και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, για τις επόμενες γενιές.
  • Transport contributes by almost ~23%, to global energy-related GreenHouse Gas (GHG) emissions, and is expected to rise, to ~28% by 2030 and to ~35% by 2050. For Global Warming to be limited to 2oC, the “Renewable Energy Sources (RES) Directive 2009/28/EC”, mandates that:  20% of all energy consumed in the EU, should come from RES, by 2020,  10% of energy consumption in the Transport Sector should be derived from RES, by 2020  vehicle emissions, should be decreased below 95g CO2/km by 2020 [ ]  20% of all road transport vehicles globally should be electrically driven, by 2030.  the use of RES in transportation, is incentivized by applying a multiplier of “2.5” in the calculation of the RES share, in each member state’s Transport Sector. Major vehicle manufacturers, already counting globally, over 2 million Electric Vehicles (EVs) in 2016, committed to produce 20million EVs by 2020, to reach from current ~140g CO2/km fleet average, to the EU target of 95g CO2/km. Driving range, is expected to increase from current range of 100-300km, to over 300km, through R&D investments and economies of scale, in batteries’ density. Smart Charging Management and Ancillary Services of Frequency Regulation, could provide an extra source of financing for EV owners and Aggregators of Charging Stations. A National Survey, has been contacted, to examine the Greek market and results are very promising, for a successful EV deployment in Greece, since Greek citizens:  by over 90%, are being positive in purchasing an EV in the future, while ~43% would buy one in the next 3-5years, ~16% would buy one in the next 1-2 years and ~8% will buy one this year (2017).  over ~90% drive up to 100km/day, while ~81% of private vehicle owners drive up to 50km/day,  ~89% drive less than 2h/day, leaving their vehicle parked for the rest 22h, which is more than enough for sufficient charging and ideal for Smart Charging Management. Finally, a business plan for a National Network of Fast Charging Stations, installed in the current fuel stations of EKO, has been supported and scope analysis is very promising. Electric Vehicles, will co-exist with conventional cars in the forthcoming decades, and must be seen as a new market opportunity. In Greece, “Nicher customers” have already appeared and it’s only a matter of time, until “early adopters” and “late adopters”, will lead to the peak of demand. Even if Greece is left behind in infrastructure installation, this can also be seen as an advantage, since we avoided early stage technological mistakes. Greece can take advantage of lessons learned in other countries and use the latest technological solutions, saving valuable resources. But now it’s the right time, to boost EV deployment, by implementing EU Directives, taking advantage of EU co-funding offered, maximizing the use of all Renewable Energy Sources in our country, aiming to a Sustainable E-Mobility Deployment, Efficient Energy Management and protection of the Environment, for the next generations.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.