Η επίδραση της συγχώνευσης των τραπεζών στην υποκίνηση και την ανάπτυξη των υπαλλήλων στο μετά τη συγχώνευση στάδιο. Η περίπτωση της Αγροτικής τράπεζας με την τράπεζα Πειραιώς

The impact of bank mergers on employees’ motivation and development in the post merger stage. The case of Agricultural and Piraeus bank. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζερβοπούλου, Αικατερίνη
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 99
 7. Ακριβός, Χριστόδουλος
 8. Ακριβός, Χριστόδουλος | Σπαής, Γεώργιος
 9. Συγχωνεύσεις | επίπτωση υπαλλήλων | σύγκρουση κουλτούρας | Mergers | Conflict of Culture | Employee Impact | Post-merger Situation | κατάσταση μετά την συγχώνευση
 10. 1
 11. 2
 12. 103
 13. Η επίπτωση της συγχώνευσης των τραπεζών στη υποκίνηση και ανάπτυξη των υπαλλήλων
  • Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στον τραπεζικό χώρο μέσω των συγχωνεύσεων, εξαγορών και απορροφήσεων τραπεζών αλλάζοντας σημαντικά το τραπεζικό τοπίο. Στα πλαίσια των αλλαγών αυτών οι τράπεζες προσπάθησαν να δημιουργήσουν οικονομικά μεγέθη τέτοια που να τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον. Η αποτελεσματική όμως λειτουργία των τραπεζών, σχετίζεται άμεσα όχι μόνο με την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα, τους εργαζόμενους που αποτελούν την βάση πάνω στην οποία στηρίζουν τις προσπάθειες τους, και θεμελιώνουν τις προσδοκίες τους. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί η επίδραση των αλλαγών αυτών σε υπαλλήλους του τραπεζικού χώρου , οι οποίοι είναι φορείς διαφορετικής οργανωσιακής κουλτούρας ανάλογα με την τράπεζα στην οποία εργάζονται γεγονός που οδηγεί σε διαφορετική συμπεριφορά σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, εξαγορών, απορροφήσεων. Η παρούσα ανάλυση εξετάζει την επίδραση που είχε η συγχώνευση της τράπεζας Πειραιώς με την πρώην Αγροτική τράπεζα, όχι στα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση, αλλά στους υπαλλήλους της και πιο συγκεκριμένα στην επίδραση που είχε η συγχώνευση στην υποκίνηση των υπαλλήλων καθώς και στην επίδραση που είχε η διαμόρφωση της νέας οργανωσιακής κουλτούρας στην περαιτέρω ανάπτυξη της καριέρας τους και στην ικανοποίηση που αισθάνονται μέσα στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον. Η μελέτη διεξήχθη σε εργαζόμενους της πρώην Αγροτικής τράπεζας, όπου 78 υπάλληλοι απάντησαν σε δομημένο ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη χρήση της περιγραφικής και συμπερασματικής στατιστικής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συγχώνευση της τράπεζας Πειραιώς με το υγειές κομμάτι της Αγροτικής τράπεζας είχε θετική επίδραση στην υποκίνηση και ανάπτυξη των υπαλλήλων. Τα αποτελέσματα της παρούσας ελπίζω να φανούν χρήσιμα ώστε να ληφθούν υπόψη για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο ανθρώπινος παράγοντας θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
  • The financial crisis in Greece has resulted in recent years to major and significant changes in the banking sector through mergers, acquisitions and absorption of banks by significantly changing the banking landscape. As a result of these changes, banks have tried to create financial sizes to enable them to function effectively in a difficult economic environment. However, the effective functioning of banks is closely related not only to the results of their financial figures but also to human factor, to the employees who form the basis on which they place their efforts and their expectations. For this reason it was considered appropriate to examine the impact of these changes on bank employees who have different organizational culture depending on the bank in which they work, leading to different behavior in cases of mergers, acquisitions, absorption. This analysis examines the effect of the merger of Piraeus Bank with the former Agricultural Bank, not on the bank's financial figures as it was formed after the merger, but on its employees, and specifically the impact of the merger on employee’s motivation. Furthermore it examines the impact of the new organizational culture on employees’ career development and job satisfaction, in their new working environment in the post merger stage. The study was conducted on employees of the former Agricultural Bank, where 78 employees responded to a structured questionnaire and the results were analyzed using descriptive and inferential statistics. The findings show that there is a positive impact on employees’ motivation and development in the post merger stage. I hope the results of the present study will be useful to be taken into account in order to better manage the human potential in case of mergers and to create the appropriate framework within which the human factor will contribute effectively to the achievement of the organization's goals.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.