“ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ”

"Investigation, Typology and Improvement of the Acoustics of Alternative Spaces Used for Drama Performance" (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 23 September 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 8. Ακουστική | Εναλλακτικές Θεατρικές Σκηνές | Ηχητική συμπεριφορά | Θέατρο | Ακουστικές ιδιότητες | Acoustics | Alternative spaces used for drama performance | Theatre
 9. 12
 10. 13
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχήματα.
  • Διερεύνηση, Τυπολογία και Βελτίωση Ακουστικών Ιδιοτήτων Εναλλακτικών Θεατρικών Σκηνών Στην εργασία αυτή διερευνάται και αναλύεται η ακουστική συμπεριφορά εναλλακτικών θεατρικών σκηνών – χώρων που φιλοξενούν μικρούς θιάσους και παραστάσεις χωρίς ανάλογο σχεδιασμό – βάσει της τυπολογίας και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών τους, ενώ ταυτόχρονα προτείνονται και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την βελτίωση τους. Στόχους της έρευνας αποτελούν η διερεύνηση και αναγνώριση της ακουστικής συμπεριφοράς εναλλακτικών σκηνών του σύγχρονου θεάτρου, και ο προσδιορισμός των βασικών κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην βελτίωση της. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται στη μέθοδο της τριγωνοποίησης που αποτελείται από την διερεύνηση της τυπολογίας και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των σκηνών αυτών μέσω επιλεγμένων υποθέσεων εργασίας, την πραγματοποίηση ακουστικών μετρήσεων και ηχογραφήσεων για τον προσδιορισμό των βασικών ακουστικών μεγεθών και την ανάλυση ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων για τους συγκεκριμένους χώρους. Τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα σε σχέση με τους υπό μελέτης χώρους παρουσιάζονται με ταυτόχρονο προσδιορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για την βελτιστοποίηση της ακουστικής των χώρων αυτών. Αρχικά, παρουσιάζεται η ιστορική και χρονολογική εξέλιξη των θεατρικών χώρων, από την αρχαία Ελλάδα έως και σήμερα, η επιστημονική εξέλιξη της ακουστικής, και οι νέοι τύποι εναλλακτικών θεατρικών σκηνών του αιώνα αυτού. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δύο προς μελέτη χώροι (Θέατρο Blackbox, Θεατρικό εργαστήρι “Ρόδα”), οι οποίοι επιλέχθηκαν ως υποθέσεις εργασίας, με βάση συγκεκριμένα ακουστικά, αρχιτεκτονικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά. Παρατίθενται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της όλης έρευνας ως προς την ακουστική τους συμπεριφορά με βάση τόσο τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά καλής ακουστικής (μέσω μετρήσεων), όσο και τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά καλής ακουστικής (μέσω έρευνας ερωτηματολογίων). Τέλος, δίνονται βασικές κατευθυντήριες προτάσεις βελτίωσης της ακουστικής των χώρων αυτών. Λέξεις-Κλειδιά: ακουστική, εναλλακτικές θεατρικές σκηνές, ηχητική συμπεριφορά, θέατρο, ακουστικές ιδιότητες.
  • Abstract Investigation, Typology and Improvement of the Acoustics of Alternative Spaces Used for Drama Performance This dissertation investigates the acoustic behaviour of alternative spaces used for drama performance – spaces that host small theatre groups and performances –, based on the typology and their architectural features, and provides basic guidelines for its improvement. The aim of this dissertation is the investigation and identification of the acoustic behavior of alternative spaces used for drama performance and the identification of the basic improvement guidelines. The methodology used is based on the comparison and verification of the triangular method that includes the investigation of the typology and architectural features of the alternative spaces used for drama performance, through selected study cases, the on-site acoustic measurements and recordings to determine the basic acoustic indices and on the purposely designed subjective evaluation test. The final results and conclusions in relation to the case studies are presented and guidance is provided for the optimisation of the alternative space acoustics. Initially, the historical and chronological evolution of the spaces used for drama performance is expounded, from ancient Greece, the Renaissance to contemporary forms of alternative spaces. The scientific advance in the field of acoustics is also discussed. Moreover, this dissertation examines the case studies that focus two alternative spaces that have been used for drama performance (Black Box theatre, and theatrical studio «Roda»). The two spaces were selected based on their acoustic, architectural and typological features. The results are presented based on objective and subjective features of good acoustics (through acoustic measurements and case study, respectively). Finally, basic suggestions about the acoustic improvement of the two case study spaces are proposed, and also a last review of the whole project. Keywords: acoustics, alternative spaces used for drama performance, theatre.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.