Λειτουργικός Κίνδυνος - Συνέπειες από την εκδήλωσή του

Operational Risk - Occurrences and Repercussions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 12 Μαίου 2019 [2019-05-12]
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΡΟΥΜΠΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. ΡΟΥΜΠΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Λειτουργικός Κίνδυνος
 10. 5
 11. 36
 12. Πίνακες (11), Διαγράμματα (4), Εικόνες (2), Φωτογραφίες (1).
  • Η ταχύτατη ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων και η επέκταση της διεθνοποίησης των αγορών έχει μεταμορφώσει σημαντικά την σύγχρονη τραπεζική λειτουργία. Οι τράπεζες πλέον καλούνται να ανταπεξέλθουν σε προκλήσεις που έχουν να κάνουν με νέες μορφές ανταγωνισμού αλλά και νέες μορφές κινδύνων που γεννά το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν ανταγωνιστές που, εκτός από εγχώριες τράπεζες, μπορεί να είναι και διεθνής τράπεζες χωρίς υποχρεωτικά έδρα στη χώρα δραστηριοποίησης, αλλά και ανταγωνιστές που ενδέχεται να μην είναι τράπεζες. Σχετικά με τους κινδύνους και εφόσον κατέστη σαφής, με τις Επιτροπές της Βασιλείας, ο διαχωρισμός του πιστωτικού κινδύνου από άλλους κινδύνους όπως ο λειτουργικός κίνδυνος ή ο κίνδυνος αγοράς οι τράπεζες καλούνται να λάβουν άλλα μέτρα για την διαχείρισή τους. Ειδικότερα η σχετικά πρόσφατα εμφανιζόμενη κατηγορία του λειτουργικού κινδύνου έχει ήδη απασχολήσει έντονα τις διοικήσεις των τραπεζών και αναμένεται να τις απασχολήσει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Ο λειτουργικός κίνδυνος παρουσιάζει μία σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες μορφές κινδύνου. Αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η ανάληψή του δεν παράγει ποτέ κέρδη αλλά μόνο πιθανές απώλειες, σε αντίθεση με τις άλλες κατηγορίες κινδύνου που επιφέρουν οφέλη στις τράπεζες. Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η πρόληψη των τραπεζών από τους λειτουργικούς κινδύνους που εμφανίζονται στις καθημερινές εργασίες τους. Ειδικότερα στα πλαίσια των διεθνών περιορισμών που επιβάλλονται και επηρεάζουν άμεσα τις τράπεζες οι απώλειες συνδέονται πολλές φορές με την επιβολή προστίμων και κυρώσεων από την μη συμμόρφωση με ρυθμιστικές, εποπτικές και κανονιστικές διατάξεις, εγχώριες ή και διεθνής. Με την συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η ανάδειξη των δραστηριοτήτων των τραπεζών οι οποίες εμπεριέχουν λειτουργικό κίνδυνο και ο οποίος, όταν εκδηλωθεί, μπορεί να συνεπάγεται επιβολή προστίμων από αρχές. Μέσω του εντοπισμού της κατηγορίας λειτουργικού κινδύνου, όπως έχει προσδιοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνέχεια συστάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας, καταβάλλεται προσπάθεια ανάλυσης και ταξινόμησης των συμβάντων, σε ομαδοποιημένες υποκατηγορίες, ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα για την επικρατέστερη αιτία που επιφέρει πρόστιμα σε μία τραπεζική εργασία. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την επιβολή προστίμων αφορούν συνήθως συμβάντα μη συμμόρφωσης ή παραβίασης κανονισμών που επιφέρουν απώλειες (ζημιές) τόσο άμεσα – πληρωμή προστίμου, όσο και μελλοντικά – υποχρέωση δημιουργίας συστημάτων για την πρόληψη. Τέλος προτείνονται τρόποι μετριασμού ή και εξάλειψης των συγκεκριμένων κινδύνων που μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.
  • The rapid development of technology and the increase in the markets’ globalization has significantly transformed the function of modern banking. Banks are now required not only to deal with challenges related to new kinds of competition, but also to a recent variety of risks arising by the new legislative and regulatory framework. As it regards to the competition, banks have to face competitors including national or international banks as well, without necessarily being located in the active country, as well as competitors that may not be actual banks. As it refers to the risks, clearly enough, the separation of credit risk from other risks, such as operational risk or market risk by Basel Committee, banks have to take measures to handle the new types of risk. More specifically, the recently appearance of operational risk, consists a significant issue for the bank administration and it is expected to trouble them greatly in the nearby future. Operational risk significantly differs compared to other types of risk. This is based on the evidence that risk-taking never produces profits but only potential losses, unlike other risk types which produce profits for the banks. Consequently, it is necessary to protect banks from operational risks in the everyday functioning. More specifically, the international restrictions which are imposed and affect banks directly, losses are often linked to fines enforcement and sanctions, as a result of non-compliance with regulative, supervisory, compliance and normative authorities, national or international. This study attempts to highlight the activities of banks that involve operational risks which may take place and cause the imposition of fines by the authorities. The identification of the operational risk type, as it is determined by the Bank of Greece following the recommendations of the Basel Committee, enhances the potential to analyze and classify the events into grouped subcategories, reaching in conclusions about the most prevalent cause of fines in banks' business. The operational risks related to the imposition of fines usually involve events of non-compliance or breaches of regulations that cause direct losses - payment of a fine, and in the future - the obligation to create prevention schemes. Finally, proposals about the mitigation or the elimination of the specific risks are made, which so far seem unfeasible to be confronted.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.