Τροποποιήσεις αρχικού προυπολογισμού δημοσίου έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής του

Modifications of the initial budget of public works during cocnstruction (english)

 1. MSc thesis
 2. Νάση, Άννα
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 September 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Μενεγάκη, Αγγελική
 8. Μενεγάκη, Αγγελική | Ξενίδης, Ιωάννης
 9. προυπολογισμός | budget
 10. 37
 11. 15
 12. 0
  • Τα δημόσια έργα εκτελούνται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τη σύμβαση, τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου. Η μη ολοκλήρωση των έργων στα πλαίσια του αρχικού τους προϋπολογισμού και η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του κόστους των έργων με πολύ σημαντικές κυρίως οικονομικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις. Το φαινόμενο της υπέρβασης κόστους εξετάστηκε στα πλαίσια της Περιφέρειας Κρήτης σε μεγάλα υδραυλικά και οδικά έργα που υλοποιήθηκαν για το διάστημα από 2003 έως σήμερα. Πέρα από τις συμπληρωματικές εργασίες υπάρχουν και άλλες δαπάνες όπως η διαφορά της αναθεώρησης, η αποζημίωση του αναδόχου μετά από δικαστική απόφαση, οι τόκοι υπερημερίας, οι δαπάνες για την αρχαιολογία, η διαφορά του ΦΠΑ λόγω αλλαγής του συντελεστή, που επιβαρύνουν την ολοκλήρωση ενός έργου χωρίς να αφορούν το καθαρό τεχνικό αντικείμενο του έργου, η εξεύρεσή όμως των σχετικών δαπανών είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Από την ανάλυση προέκυψε ότι σε ποσοστό 40% των υδραυλικών έργων υπήρξε υπέρβαση του κόστους με μέσο όρο 8,44%, ενώ σε ποσοστό 16% των οδικών έργων υπήρξε υπέρβαση κόστους κατά μέσο όρο σε 23,39%. Το τελικό κόστος με ΦΠΑ που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων σε σχέση με τον αρχικό κόστος για τα υδραυλικά έργα ανήλθε κατά μέσο όρο στο 27,36% και για τα οδικά έργα κατά μέσο όρο στο 36,97%. Οι βασικότερες αιτίες που συμβάλλουν στην υπέρβαση του κόστους είναι : η έλλειψη οριστικών μελετών καθ’ ότι κάποια τμήματα έργων δημοπρατούνται με προμελέτες, η έλλειψη γεωτεχνικών ερευνών, οι ελλιπείς μελέτες, οι δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες, τα προβλήματα θεμελίωσης, η τροποποίηση συνθηκών εκτέλεσης έργου, οι αντιδράσεις φορέων ή τρίτων και οι δαπάνες αμοιβών για σύνταξη νέων μελετών.
  • Public works are performed according to the approved budget, the contracts, the copies and drawings that accompany the bid during the auction. The failure to complete the works within the frames of their initial budget and the need for additional works, result in cost overruns with significant financial as well as social repercussions. The phenomenon of cost overruns was examined in the Region Crete on large hydraulic works and road works that were materialised between 2003 and today. Apart from the cost of the additional works there are also other expenses such as revision cost, remuneration of the contractor in case of a judicial decision, interest on arrears payments, expenses for the archaeology department, the difference of VAT due to change of the coefficient, that overload the completion of works. And although all the above do not concern the purely technical aspect of the works, the funding of those expenses is required and essential in order to complete the works. The analysis showed that a percentage of 40% of the hydraulic works presented a cost overrun of 8,44% in average, while a percentage of 16% of the road works had a cost overrun of 23,39% in average. The final cost that was required for the completion of the aforementioned works went up by 27,36% for the hydraulic works and 36,97% in average for the road works. The main causes that contribute to the overshooting of cost are: the lack of the final studies/ designs, since some phases of the works are auctioned only with preliminary designs, the lack of geotechnical studies, insufficient studies or designs, the unfavourable geological conditions, problems in foundation, change of the conditions during the course of the works, objections of institutions or third parties, expenses for drafting new studies or designs.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.