Εφαρμογή του Building Information Modeling (BIM) στην κατασκευή γεφυρών

Application of Building Information Modeling (BIM) to the construction of bridges (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 08 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-08]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Κοντονή , Διονυσία-Πηνελόπη
 8. Αθανασοπούλου , Αδαμαντία
 9. ΒΙΜ | ΓΕΦΥΡΕΣ
 10. 5
 11. 17
 12. Εικόνες -Διαγράμματα-γραφήματα
  • Το Building Information Modeling (BIM) αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρακτική σχεδίασης καθώς και μια μεθοδολογία λειτουργιών που έχει ως στόχο τη σωστή λήψη αποφάσεων. Η χρήση της στον κατασκευαστικό κλάδο αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ολοκληρώνονται μικρά ή μεγάλα, απλά ή περίπλοκα έργα, με τεράστια οφέλη τόσο οικονομικά όσο και σε όρους ακρίβειας και χρονοδιαγραμμάτων. Κατά καιρούς έχει αμφισβητηθεί από πολλούς και κυρίως για τα οφέλη που προσδίδει σε μια πληθώρα εφαρμογών. Ωστόσο, η καθιέρωση της χρήσης της σε σημαντικά έργα σε πολλές χώρες κατευθύνει πλέον τους επαγγελματίες του κλάδου στην αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων και στην αξιοποίηση τους για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου. Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) έχει ως αντικείμενο αφενός να καταγράψει και να αναλύσει το θεωρητικό πλαίσιο της τεχνολογίας ΒΙΜ και αφετέρου να καταδείξει την αναγκαιότητα της χρήσης της σε μεγάλα έργα υποδομής, όπως οι γέφυρες. Σκοπός της είναι να υπάρξει πλήρης κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου και των πλεονεκτημάτων της εφαρμογής πληροφοριακών μοντέλων στη μελέτη και κατασκευή γεφυρών, καθώς συμβάλλει τόσο στην αποφυγή ή στην έγκαιρη διόρθωση λαθών και στη λήψη βελτιωμένων αποφάσεων στη φάση του σχεδιασμού τους, ήτοι πολύ πριν την έναρξη της κατασκευής, όσο και στην ευκολία κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.
  • The Building Information Modeling (BIM) is an integrated design practice as well as a methodology of operations designed to make the right decisions. Its use in the construction industry radically changes the way in which small or large, simple or complex projects are completed, with huge benefits both economically and in terms of accuracy and timetables. At times it has been questioned by many and mostly about the benefits it brings to a multitude of applications. However, the introduction of its use in major projects in many countries is now directing industry professionals into finding the best solutions and utilizing them for the successful completion of each project. This postgraduate diploma thesis aims at recording and analyzing the theoretical framework of the BIM technology and on the other hand demonstrating the necessity of its use in large infrastructure projects such as bridges. Its purpose is to have a complete understanding of the theoretical background and the advantages of applying information models to studying and building bridges, as it contributes both to avoiding or timely correcting errors and to making better decisions at the design stage, that is, long before the construction starts, as well as ease during their construction
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.