Αξιολόγηση τεχνικού έργου υπό καθεστώς αβεβαιότητας

Project appraisal under uncertainty (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κελέση, Αθηνά
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 178
 7. Πολύζος, Σεραφείμ
 8. Πολύζος, Σεραφείμ | Τσινόπουλος, Στέφανος
 9. Αβεβαιότητα - Uncertainty | Κίνδυνος - Risk | Διαχείριση κινδύνου - Risk Management | Τεχνικά έργα - Construction Projects
 10. 3
 11. 11
 12. 27
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα
 14. Καλοφωλιάς, Α. Τζάμος Θ. (2003) Οικονομικά Τεχνικών Έργων, Τόμος Β’, Σχεδιασμός και Εκτίμηση Έργων. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη σημασία της διαχείρισης του κινδύνου στα τεχνικά έργα ως μέρος της συνολικής διοίκησής τους. Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο εμφανίζει σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων η οποία θα εφαρμόζεται σε τεχνικά έργα. Το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι η προτεινόμενη μέθοδος να αποτελέσει ένα απλό στη χρήση, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό εργαλείο για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών και τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των κινδύνων στα τεχνικά έργα, μέσα από τον συστηματικό έλεγχο των συνθηκών αβεβαιότητας και το οποίο θα οδηγεί στην επίτευξη των στόχων κόστους, χρόνου, ποιότητας και σκοπού των έργων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, αξιοποιώντας στοιχεία του προτύπου ISO 31000:2009, του PMBOK και της μεθοδολογίας ΑΤΟΜ των Hillson και Simon, διαμορφώνει ένα σαφές πλαίσιο για την εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τεχνικών έργων. Η εφαρμογή μάλιστα της προτεινόμενης μεθόδου διαχείρισης κινδύνων που έγινε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι εύκολη στην εφαρμογή της και ταυτόχρονα δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα και στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων σε ένα έργο. Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ένας οργανισμός ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται και εφαρμόζοντας την προτεινόμενη μέθοδο σε ολόκληρο το φάσμα των έργων του, μπορεί να αξιοποιήσει τα αναμφισβήτητα οφέλη της διαχείρισης του κινδύνου, οδηγώντας σε σωστές προβλέψεις των αποτελεσμάτων των έργων, επιτυχημένα έργα, αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη, αύξηση των κερδών και σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η προτεινόμενη μέθοδος προσφέρει τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του κινδύνου του έργου και την αντιμετώπιση της πρόκλησης της αβεβαιότητας.
  • This master’s thesis explores the importance of risk management in construction projects as part of their overall management. Risk management is a scientific field that has evolved significantly in recent years worldwide and in Greece. The main goal of this thesis is to develop a risk management methodology that will apply to construction projects. The desired result is that the proposed method will be a simple to use but also an effective tool to minimize the negative effects and maximize the positive effects of risks on construction projects through a systematic control of uncertainty conditions, leading to the achievement of cost, time, quality and scope objectives that are determined for the projects. The proposed method, based on ISO 31000:2009, PMBOK and the Hillson and Simon ATOM methodology, forms a clear framework for implementing risk management tailored to the needs and characteristics of construction projects. The case study described in this thesis proves that the proposed method in this thesis is an easy to implement method and also effective giving satisfactory results and data on risk management in a construction project. The final conclusion is that an organization by following the steps outlined and applying the proposed method to the full range of its projects can exploit the undisputed benefits of risk management, leading to accurate predictions of projects’ results, successful projects, increased customer satisfaction, increased profits and clear competitive advantage. It is clear that the method described in this thesis offers the necessary tools and means to manage risk in construction projects and address the challenge of uncertainty.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.