ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΟΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 189
 7. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 8. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΜΑΡΙΝΕΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | Marina | Geographic Database
 10. 4
 11. 19
 12. 31
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ελληνικών μαρίνων μέσω περιβαλλοντικών δεικτών σε συγκεκριμένους τομείς του περιβάλλοντος, όπως θαλάσσιο περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον, ατμοσφαιρικό περιβάλλον, βιοτικό περιβάλλον καθώς και την περιβαλλοντική διαχείριση. Αρχικά παρουσιάζονται οι ορισμοί της βιώσιμης ανάπτυξης, του πράσινου λιμένα και του τουριστικού λιμένα και αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους λιμένες και τις μαρίνες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται διεθνείς συνθήκες όπως η MARPOL 1973/78 και ερυρωπαϊκές οδηγίες και ελληνική νομοθεσία που αφορούν την προστασία του λιμενικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και οι φορείς, οργανισμοί και προγράμματα που πιστοποιούν τις περιβαλλοντικές πολιτικές των λίμένων και των μαρίνων. Γίνεται μια παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης συγκεκριμένων λιμανιών και μαρίνων σε Ελλάδα και εξωτερικό και των περιβαλλοντικών πολιτικών που εφαρμόζουν. Η μελέτη ολοκληρώνεται, αφού έχει δημιουργηθεί το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ελληνικών μαρίνων, με την καταγραφή όλων των θέσεων των εν λειτουργία, αλλά και υπό κατασκευή μαρίνων και με τη δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων σύμφωνα με τις συντεταγμένες τους, με το πρόγραμμα Quantum GIS έκδοση 1.8.0 «Lisboa», το οποίο παρέχεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Ακολουθούν τα συμπεράσματα της ανάλυσης και προτάσεις για περεταίρω μελέτη του θέματος.
  • With the present Bachelor’s Thesis an effort is being made in order to create a system of environmental monitoring, assessment and evaluation of Greek marinas through environmental indicators regarding specific aspects of the environment, such as marine environment, acoustic environment, anthropogenic environment, atmospheric environment, living environment as well as the environmental management. Initially, the definitions of viable, sustainable growth, of green ports and tourist ports are presented and additionally the legislative frame that regulates the ports and the marinas with regard to the protection of environment is analyzed. International Treaties such as MARPOL 1973/78, European guidelines and Greek legislation that concerns the protection of port environment are presented. Further aspects that are presented and analyzed are the Systems of Environmental Management, as well as the institutions, organizations and special schemes that certify the environmental policies of ports and marinas. A detailed presentation is being made as regards the existing situation of specific harbors and marinas in Greece as well as abroad and emphasis is being placed on the environmental policies that are applied. The study is completed, after the system of environmental observation and evaluation of Greek marinas has been created with the recording of all places of operating but also under construction marinas and with the development of a geographic data base according to their latitude and longitude, with the aid of the program Quantum GIS publication 1.8.0 “Lisboa”, which is provided free of charge on the internet. Following the above, conclusions of the analysis are drawn and proposals for further study of the subject are made.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.