Κατασκευή Δημοσίων Έργων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής από το έτος 2000 έως το 2016

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 13 May 2017 [2017-05-13]
 5. Ελληνικά
 6. 200
 7. ΜΠΑΤΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 8. ΜΠΑΤΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΕΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. Δημόσια Έργα | public construction works | Νομοθεσία | legislation
 10. 20
 11. 0
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες
 13. Θεοδωρακόπουλος, & Κ. Κατριμπούζας, ∆.(2004) Νομοθεσία & Ασφάλεια Τεχνικών Έργων τ. Α΄. Πάτρα: ΕΑΠ
  • Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε) είναι η διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στα δημόσια κατασκευαστικά έργα, που υλοποιήθηκαν ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό από το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, κατά την περίοδο 2000 - 2016. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία στηρίζεται στη συλλογή προκαθορισμένων στοιχείων από το φάκελο του κάθε έργου και στη δημιουργία πίνακα βάσης δεδομένων με τα στοιχεία αυτά. Από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων, με τη μέθοδο της στατιστικής ανάλυσης, προκύπτουν στοιχεία, που αφορούν όλα τα στάδια παραγωγής των υπό εξέταση έργων, τα οποία αναδεικνύουν τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, για τις οποίες θα υποβληθούν προτάσεις βελτίωσης. Στην εισαγωγή περιγράφεται το αντικείμενο της Μ.Δ.Ε, ο σκοπός της, η μεθοδολογία για την εκπόνησή της και η διάρθρωσή της. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πηγές χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και ειδικότερα των τεχνικών τους έργων. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την κατασκευή των δημοσίων έργων. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται πίνακες με τα στοιχεία από τα έργα που θα μελετηθούν και υλοποιήθηκαν την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης της βάσης δεδομένων του προηγούμενου κεφαλαίου με την μορφή πινάκων και διαγραμμάτων. Στο 6ο κεφάλαιο, έχοντας υπόψη τα προηγούμενα κεφάλαια, εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνεται σειρά προτάσεων για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των δημοσίων έργων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.
  • The purpose of the present Diploma Project is the research of the current legislation’s adjustment, over the public construction works that were implemented thence state’s competition in the municipality of Agia Varvara, during the period from 2000 until 2016. The applied methodology is based on the collection of preset elements from the file of each work and the formation of a data base table by those elements. By processing the data with the method of statistical analysis, elements related to every production stage of the examined works emerge that shall give prominence to the potential and the impotence of the Technical Services for which improvement proposals will be submitted. The subject and the aim of this diploma project, the methodology that was used for its drawing up as well as its structure is described in the introduction part In the 1st Chapter, general information about the Region of Attica and the Municipality of Agia Varvara is presented. In the 2nd Chapter, the financing sources of the Local Government Units and especially of the Technical Works are presented. In the 3rd Chapter, the intertemporal evolution of the legislative framework which regulates the construction of the public works is presented. In the 4th Chapter, tables with the data of the works to be studied and which were implemented within the examined time period are presented. In the 5th Chapter, the data base’s statistical analysis results of the previous chapter in the form of tables and charts are presented. In the 6th Chapter, considering the previous chapters, conclusions are drawn and a proposal line as to the optimization of the implementation process of the public works in the Municipality of Agia Varvara is stated.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.