Μέτρηση του Πνευματικού Κεφαλαίου Διαμέσου των Εκθέσεων Περιβάλλοντος και Υγιεινής και Ασφάλειας των Εταιριών που Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο του Τσιμέντου

Measuring the intellectual capital through the Environmental and Health and Safety Reports of companies witch operate in the cement sector (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΗΛΙΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 89
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΤΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | INTELLECTUAL CAPITAL | ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΤΣΙΜΕΝΤΟ | ΑΕΙΦΟΡΙΑ | GLOBAL REPORTING INITIATIVE | ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 10. 1
 11. 5
 12. 52
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Οι τσιμεντοβιομηχανίες αποτελούν επικίνδυνες παραγωγικές μονάδες τόσο για την πρόκληση εργατικού ατυχήματος όσο και σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό επενδύουν σε αυτούς τους τομείς με αποτέλεσμα να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομική απόδοση τους. Επίσης αναβαθμίζεται η ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος, εκπαιδεύει το προσωπικό, τους άμεσα εμπλεκόμενους και τις διαφοροποιεί έναντι του ανταγωνισμού. Όλα αυτά τους προσδίδουν πρόσθετη αξία η οποία χαρακτηρίζεται από το πνευματικό κεφάλαιο Στην παρούσα διπλωματική ο υπολογισμός του δημιουργούμενου πνευματικού κεφαλαίου μίας τσιμεντοβιομηχανίας διαμέσου της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής και της επίδοσης στην υγεία και ασφάλεια αποτελεί το ζητούμενο.
  • Cement industries are dangerous production units both for work accidents or environmental impact. For this reason, they constantly invest in these sectors. The implementation of these practices during work directly or indirectly affect their environment, society, economic performance and consist strategies for sustainable development. The implementation of these practices enhances product quality, educates both staff and those directly involved, and diversifies companies from competition. All these adds value to cement industries characterized by intellectual capital In this dissertation, the calculation of the intellectual capital created at cement industry through environmental assessment and performance in health and safety is the issue.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.