Στρατηγική του Outsourcing στον Κατασκευαστικό Κλάδο

Strategic Outsourcing in Construction Industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χατζηδιαλεκτός, Θεόδωρος
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 10 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-10]
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. Μαντάς, Μιχαήλ
 8. Χασιακός, Αθανάσιος
 9. Outsourcing | Στρατηγικό Outsourcing | Κατασκευαστικός κλάδος | Strategic Outsourcing | Construction industry
 10. 5
 11. 44
 12. Περιέχει: 20 σχήματα, 3 πίνακες
  • Το Outsourcing είναι μια δημοφιλής πρακτική στις επιχειρήσεις η οποία αναπτύσσεται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο τον κόσμο. Αρχικά ξεκίνησε ως επιλογή για μείωση του κόστους των λειτουργιών της επιχείρησης, στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε και αποτέλεσε όχι μόνο στρατηγικής σημασίας επιλογή αλλά και σημαντικός παράγοντας απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε πως η έρευνα -όπως εξελίσσεται σήμερα- επικεντρώνεται κυρίως στο θεωρητικό μέρος του Outsourcing αμελώντας συχνά τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου ξεχωριστά και την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον κλάδο των κατασκευών και αφού αναλύει την θεωρία του Outsourcing ως στρατηγική, εφαρμόζει μέρη της θεωρίας στον κατασκευαστικό κλάδο λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητές του. Αρχικά δίνονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Αναλύεται η εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου και ο τρόπος λειτουργίας της και εισάγεται το Outsourcing ως ορισμός με μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Παρουσιάζονται τα κίνητρα του Outsourcing στον κατασκευαστικό κλάδο, αναφέρονται οι βασικές θεωρίες του καθώς και τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν μια στρατηγική. Αφού γίνεται αναφορά στους κινδύνους του Outsourcing, αναπτύσσεται μεθοδολογία για τον διαχωρισμό και χαρακτηρισμό των λειτουργιών της επιχείρησης ο οποίος είναι σημαντικός για την εφαρμογή της στρατηγικής και στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές και προϋποθέσεις για πετυχημένη στρατηγική Outsourcing. Το Outsourcing δεν είναι πανάκεια και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ενώ παράλληλα θεωρείται από πολλές επιχειρήσεις μια κατάσταση από την οποία δύσκολα μπορούν να απεμπλακούν καθώς αυτή η επιλογή απαιτεί ανάλωση πόρων και κεφαλαίων. Στη συνέχεια γίνεται επανεξέταση της στρατηγικής του Outsourcing και περιλαμβάνεται θεωρητική μελέτη περίπτωσης στον κατασκευαστικό κλάδο και επιλογές σε περίπτωση αποτυχημένου Outsourcing. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις εσωτερικές επιπτώσεις του Outsourcing στην επιχείρηση και κυρίως στις επιπτώσεις στο προσωπικό της και αναλύονται τα γενικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της στρατηγικής του Outsourcing.
  • Outsourcing is a very popular practice adopted by companies and has expanded greatly in the last decades all over the world. At the very first steps, Outsourcing was a technique used by companies to reduce transaction costs but later on it grew up and became not only a strategic choice but a significant factor contributing to core competencies. The literature review found for that research - as it is today - focuses mainly on the theoretical part of Outsourcing, often neglecting the peculiarities of each sector separately and the application of theory in practice. This Master’s thesis focuses on the construction industry and after analyzing the theory of Outsourcing as a strategy, it applies parts of the theory to the construction industry, taking its particularities into account. Firstly, we provide statistics concerning the construction industry in Greece over the last decades. We analyze the supply chain of the industry and its mode of operation and we introduce Outsourcing as a definition along with a brief historical review. Outsourcing incentives are presented in the construction industry. Later on we outline the basic Outsourcing theories and also the key questions that should concern a strategy. After referring to the risks of Outsourcing, the methodology of separation and characterization of the operations of the company is developed, which is important for the implementation of the strategy. Then we present the techniques and prerequisites for a successful Outsourcing strategy. Outsourcing is not a panacea and requires continuous monitoring of its outcomes while at the same time it is considered by many companies a situation which is difficult to disengage from, as this option requires resource and capital consumption. The review of the Outsourcing strategy is the subject of the next chapter and includes a theoretical case study in the construction industry and options in case of failed Outsourcing. Then, the importance of the internal impact of Outsourcing on the business, and especially its staff is stressed, and in the end the general advantages and disadvantages of the Outsourcing strategy are analyzed.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.