Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Seveso III στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Implementation of the European Directive SEVESO III on the Power Stations of Public Power Corporation Group in Region of Western Macedonia (english)

 1. MSc thesis
 2. Φουντούκης, Δημήτριος
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 September 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 229
 7. Μαρχαβίλας, Παναγιώτης
 8. Μαρχαβίλας, Παναγιώτης | Μανιάτης, Αντώνιος
 9. Seveso III | Όμιλος ΔΕΗ | Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης | Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | Ατμοηλεκτρικός Σταθμός
 10. 1
 11. 20
 12. 0
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Αντικείμενο της παρούσης Διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση και αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου της ισχύουσας Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO ΙΙI για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, με έμφαση στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) που λειτουργούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO III, πραγματοποιήθηκε με την ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016) που αφορά τον Καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ. Στο πρώτο μέρος της Διπλωματικής, Κεφάλαια 1-3, παραθέτονται κάποια στοιχεία εισαγωγικά για την δομή, την μεθοδολογία και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εργασίας, Κεφάλαιο 1. Έπειτα, στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης, γίνεται μια ιστορική αναδρομή σε ΒΑΜΕ που προκλήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια αλλά και Παγκοσμίως και τέλος συνοψίζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Οδηγίας Seveso III, όπως αυτή εναρμονίστηκε στο Ελληνικό Δίκαιο. Το Κεφάλαιο 3 αφορά αποκλειστικά τον Όμιλο ΔΕΗ, παρουσιάζεται ο ρόλος του 6 Ομίλου στην Ελλάδα, παραθέτονται κάποια ιστορικά στοιχεία για τον ηλεκτρισμό στην Ελλάδα και προβάλλεται η πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της Διπλωματικής, Κεφάλαια 4-8, γίνεται μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν στην Δυτική Μακεδονία. Δίνεται έμφαση στην περιγραφή των εγκαταστάσεων, στις ποσότητες και την μορφή των επικίνδυνων ουσιών που παράγονται, αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται αλλά και του άμεσου περιβάλλοντος των σταθμών, επίσης αναλύονται και οι παράγοντες πρόκλησης ενός μεγάλου ατυχήματος. Για την πληρέστερη παρουσίαση, αφιερώνεται για κάθε έναν σταθμό ένα κεφαλαίο. Τέλος στο Κεφάλαιο 9, παραθέτονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση που προέκυψαν για τον καθένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ξεχωριστά και δίνονται κατευθύνσεις για μελλοντική εξέλιξη της Διπλωματικής.
  • Aims of this study is the investigation and the evaluation of the institutional framework of the current European Directive SEVESO III, associated with the control of risks of major accidents involving dangerous substances. Main accent was given in the domain of electricity production, namely in the Steam Power Stations located in the region of Western Macedonia. The harmonization of Greek Legislation with the European Directive, SEVESO III, established under Joint Ministerial Decision 172058 (Government Gazette 354/B/17-2-2016), concerning the definition of rules, measures and conditions for the risks management of major accident hazards in units, due to the impact of dangerous substances, in compliance with the provisions of Directive 2012/18/EU. The first part of the diploma thesis consists of three chapters. Especially, Chapter 1 mentions some introductory elements for the structure, the methodology and the expected results of the study. Chapter 2 is a review of Major Industrial Accidents both in Greece and worldwide, summarizing in the end the current institutional framework of the Directive, SEVESO III, as harmonized with Greek law. Chapter 3, concerns exclusively the PPC Group. In particular, is presented the role of the Group in Greece, some historical data on electricity in Greece and the PPC Group’s policy on risks and crisis management, environmental management issues and renewable energy issues. 8 Chapters 4-8, which compose the second part of the Diplomatic, analyze the current situation of the power stations in Western Macedonia. Special emphasis is given in the description of the factory installations, the form and the quantity of the productive dangerous substances, the direct station’s environment, as well as the main factors that can cause a major accident. For the fuller presentation, one chapter is devoted to one station. Finally, Chapter 9 represents the analysis’s results as featured for each power station separately. In the end, are given some directions for future search and development.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.