Βέλτιστος σχεδιασμός υβριδικού σταθμού αντλησιοταμίευσης σε ένα αυτόνομο νησιωτικό σύστημα: Η περίπτωση του θαλασσινού νερού

Optimum design of a hybrid pumped storage plant on an autonomous greek island: the case of seawater (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κωστάρα, Ουρανία
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 168
 7. Τέντης, Ευάγγελος
 8. Τέντης, Ευάγγελος | Νικολάου, Ιωάννης
 9. Αντλησιοταμίευση, αιολικό πάρκο, θαλασσινό νερό, αυτόνομα νησιά, HOMER Pro | Pumped storage, wind energy, seawater, autonomοus islands, HOMER Pro
 10. 1
 11. 66
 12. Περιέχει: Πίνακες, Σχήματα
  • Μια τεχνολογία που θα καθιστούσε την αντλησιοταμίευση εφικτή στα περισσότερα ελληνικά νησιά, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλά κόστη παραγωγής, χαμηλές διεισδύσεις ΑΠΕ και λειψυδρία, είναι τα συστήματα θαλασσινού νερού. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μοντελοποίηση ενός υβριδικού σταθμού με θαλασσινό νερό σαν μέρος ενός αυτόνομου νησιωτικού συστήματος χρησιμοποιώντας το διαδεδομένο εμπορικό εργαλείο HOMER Pro. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η λειτουργία του νέου δομικού του στοιχείου GenericPumpedHydroStorage. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά για μελέτες σκοπιμότητας, όμως, ο καθορισμός Controller που θα ενσωματώνει την εφαρμοζόμενη πολιτική λειτουργίας είναι απαραίτητη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την επίδοσή του σαν εργαλείο μοντελοποίησης υβριδικών σταθμών.
  • A technology that would make pumped-storage feasible on most Greek islands, which are characterized by high production costs, low RES penetration and lack of water, are seawater systems. In this dissertation modeling of a seawater hybrid station as part of an autonomous island system is performed using the HomerPro tool. The objective is to evaluate the performance of its new GenericPumpedHydroStorage component. The results were judged satisfactory for pre-feasibility studies, however, the definition of a Controller that incorporates the applicable operating policy is necessary before final conclusions are assessed about its performance as a modeling tool for hybrid pumped-storage plants.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.