Ο Συντονισμός των Νομοθεσιών των κρατών-μελών κατά την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης: Η πρόκληση της εσωτερικής αγοράς σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και νομικής σαφήνειας

EU coordination of procedures for the award of concessions: The challenge of the internal market in conditions of effective competition and legal clarity (english)

 1. MSc thesis
 2. Κοτσώνης, Αντώνιος
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 September 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 218
 7. Μπάτρα, Παρασκευή
 8. Μπάτρα, Παρασκευή | Γερασίμου, Στέφανος
 9. σύμβαση παραχώρησης έργου | project concession | ανασφάλεια δικαίου | legal uncertainly | σ'υμβαση παραχώρησης υπηρεσίας | service concession contract | λειτουργικός κίνδυνος | operational risk
 10. 119
 11. 53
 12. 0
  • Η έλλειψη σαφών κανόνων στον τομέα των παραχωρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησε στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «για την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης». Οι Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, περιείχαν περιορισμένες ρυθμίσεις για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων, ενώ οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών υπόκειντο μόνο στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης. Αρχικά στην Πρόταση Οδηγίας και μετέπειτα στην Οδηγία που τελικώς υιοθετήθηκε (2014/23/Ε.Ε), θεσπίστηκαν κανόνες που αφορούν στις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, τόσο στον «κλασικό» τομέα, όσο και στον τομέα των «υπηρεσιών κοινής ωφελείας». Σκοπός της νέας Οδηγίας, η οποία διέπεται από τις αρχές της Σ.Λ.Ε.Ε, είναι η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων, με στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού, στην προώθηση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των έργων εντός της Ε.Ε.
  • The lack of clear rules on concessions at European level has led to a legislative initiative by the European Parliament and the Council "on the award of concessions". The 2004 Directives included basic rules on works concessions, but not service concessions, which were only subject to Treaty principles. The proposal and the adopted Concession Contracts Directive (CCD) provides rules for the award of works and service concessions. The purpose of the new Directive, is to lay down specific rules on concessions with a view to contributing to the development of free competition, to promoting the participation of small and medium-sized enterprises and the free movement of supplies, services and works within the European territory.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.