Προσδιορισμός βέλτιστων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Determining optimal energy savings for energy upgrading of residences (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σούλη, Χαρίκλεια
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 156
 7. Πελέκης, Παναγιώτης
 8. Πελέκης, Παναγιώτης | Φωτεινόπουλος, Παναγιώτης
 9. Ενεργειακή αναβάθμιση | ενεργειακή επιθεώρηση | κατανάλωση ενέργειας σε κατοικίες | κόστος επενδύσεων και απόσβεση
 10. 1
 11. 72
 12. 8
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Οικονομικά Τεχνικών Έργων/Γεώργιος Κορρές & Αθανάσιος Χασιακός
  • Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και η εκτίμηση του κόστους των παρεμβάσεων. Στόχος, αρχικά, είναι να γίνει κάποια ενεργειακή σύγκριση μεταξύ μιας τυπικής κατοικίας σε πόλη και σε επαρχιακή αγροτική περιοχή και έπειτα, να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις από άποψη οικονομίας και οικολογίας, σχετικά με τις διαθέσιμες στην αγορά τεχνολογικές και βιοκλιματικές επενδύσεις. Για την ανάλυση του θέματος και για να καλυφθούν οι δύο βασικές κατηγορίες κατοικιών, χρησιμοποιούνται δύο σενάρια. Πρώτα, φέρεται ως παράδειγμα η παρουσίαση των χαρακτηριστικών μιας συμβατικής μονοκατοικίας ευρισκόμενης στο νομό Ηλείας και, σε δεύτερη φάση, παρουσιάζεται ένα τυπικό διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αθήνα. Για την επίτευξη του σκοπού της διπλωματικής εργασίας, υπολογίζεται με ειδικό λογισμικό η ενεργειακή τάξη των κατοικιών των δύο σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλους παράγοντες όπως η κλιματική ζώνη όπου βρίσκεται κάθε κτίριο, ο προσανατολισμός των τοίχων και των ανοιγμάτων του, το είδος των ανοιγμάτων, οι μονώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί και τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και ζεστών νερών χρήσης. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια πιο ακριβούς προσδιορισμού των ενεργειακών καταναλώσεων κάθε κατοικίας από τις διάφορες συσκευές που καταναλώνουν ρεύμα. Κατόπιν, παρουσιάζεται η μελέτη που έχει γίνει για να προσδιοριστούν οι τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε σε κάθε κτίριο προκειμένου να μειωθεί η ενέργεια που καταναλώνεται σε αυτό, ώστε να γίνει πιο φιλικό προς το περιβάλλον αλλά και πιο οικονομικό και ευχάριστο γι’ αυτούς που διαμένουν σε αυτό. Ανάμεσα στις τεχνικές αυτές, είναι η τοποθέτηση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, η απεξάρτηση από το πετρέλαιο με την εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου και βιομάζας, η αντικατάσταση των κουφωμάτων, η τοποθέτηση θερμομονώσεων και η δενδροφύτευση για βελτίωση του μικροκλίματος. Έπειτα, με το ίδιο λογισμικό, προσδιορίζεται η νέα ενεργειακή κλάση για κάθε κατοικία και επιδιώκεται να εκτιμηθούν τα οικονομικά χαρακτηριστικά πριν και μετά από τις παρεμβάσεις αυτές και στα οποία θα περιλαμβάνονται τα αρχικά κόστη αγοράς και εγκατάστασης των διαφόρων συστημάτων, τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης και μέσα από αυτά τα στοιχεία να προκύψει η περίοδος αποπληρωμής κάθε επένδυσης. Βέβαια, για το χαρακτηρισμό της κάθε επένδυσης ως συμφέρουσας ή μη, χρησιμοποιούνται και άλλα κριτήρια, όπως η ποιότητα ζωής από τη βελτίωση των συνθηκών στο εσωτερικό τους, ή μείωση των επικίνδυνων για το περιβάλλον ρύπων. Κάποια από τα ευρήματα που προέκυψαν, λοιπόν, από αυτή την έρευνα είναι ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση διαφέρουν σε ένα σπίτι σε εξοχή απ’ ό,τι σε ένα διαμέρισμα σε πόλη. Επίσης, πρωταρχικό ρόλο παίζει η προστασία του κελύφους για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα νέα συστήματα θέρμανσης-ψύξης που σχεδιάζονται να εγκατασταθούν. Τέλος, για να έχει επιτυχία μια τέτοια μελέτη θα πρέπει να εξετάζονται ποικίλοι παράγοντες και πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι λεπτομέρειες του τοπικού κλίματος.
  • The subject of this thesis is the energy upgrading of dwellings and the estimation of the cost of the interventions. The aim is, first of all, to make some energy comparison between a typical urban home and a rural area and then to find the best solutions in terms of economy and ecology for the technological and bioclimatic investments available on the market. Two scenarios are used to analyze the issue and to cover the two main categories of housing, two scenarios are used. First, an example is the presentation of the characteristics of a conventional detached house located in the prefecture of Ilea and, in a second phase, a typical apartment in Athens. To achieve the purpose of the thesis, the energy class of the two cases is calculated by special software, taking into account various factors such as the climate zone in which each building is located, the orientation of the walls, the type of the walls and the windows, the applied insulation and the heating, cooling and hot water systems used. Also, an effort is made to more accurately determine the energy consumption of each home by the various power-consuming appliances. Then, we present the study that has been done to identify the techniques by which we can intervene in each building in order to reduce the energy consumed in it just to make it more environmentally friendly but also more economical and pleasant for those who live in it. Among these techniques is the installation of active solar systems, such as solar panels, de-oiling with gas and biomass boilers, replacement of window frames, installation of thermal insulation and tree planting to improve the microclimate. Then, with the same software, the new energy class is determined for each dwelling, and it is intended to assess the economic characteristics before and after these interventions, including the initial costs of buying and installing the various systems, operating and maintenance costs and through these data, the repayment period of each investment will arise. Of course, other criteria, such as the quality of life by improving conditions within them, or the reduction of environmentally harmful pollutants, are used to describe each investment as beneficial or not. Some of the findings that emerged from this research are that the energy requirements for heating differ in a house in a countryside than in an apartment in a city. Also, the primary role is played by the protection of the shell for the efficient operation of the new heating-cooling systems that are planned to be installed. Finally, in order for such a study to be successful, a variety of factors should be considered and should always taken into account the details of the local climate.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.