Διερεύνηση της ανάπτυξης συγκεντρωτικών ηλιοθερμικών συστημάτων (CSP) στον ελλαδικό χώρο

Investigation of the development of Centralized Solar Power (CSP) in Greece. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μάντης, Αλέξανδρος
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 10 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-10]
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. Κορλός, Απόστολος
 8. Κορλός, Απόστολος | Γιαννόπουλος, Ανδρέας
 9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Renewable Energy Sourses | Συγκεντρωτικά Ηλιοθερμικά Συστήματα | Concentrated Solar Power | Βιωσιμότητα Επένδυσης | Investment Viability | Σύγκριση Τεχνολογιών | Comparison of Technologies | Λογισμικό SAM | SAM software | Προσομοίωση λειτουργίας | Simulation function
 10. 4
 11. 107
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
 13. Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων - Τόμος Γ΄: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργων και Εργοταξίων / Γρηγόρης Καλαμπούκας...[κ.ά.], ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης Συγκεντρωτικών Ηλιοθερμικών Συστημάτων (CSP). Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστούν αναλυτικά οι διαθέσιμες τεχνολογίες των συστημάτων CSP και να εκτιμηθεί η προοπτική της εφαρμογής τους στον Ελλαδικό χώρο. Στην ερευνητική προσέγγιση, επιχειρήθηκε μια σύγκριση μεταξύ των κυριότερων τεχνολογιών CSP μέσω της παραμετροποίησης και προσομοίωσης της λειτουργίας τους.
  • The purpose of this thesis is to investigate the development of Centralized Solar Power Systems (CSP). The aim of this thesis is to present in detail the available technologies of the CSP systems and to assess the prospects of their application in Greece. In the research approach, a comparison was made between the main CSP technologies through parameterization and simulation of their function.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.