Αξιολόγηση Υφιστάμενου Εθνικού Οδικού Δικτύου Αναφορικά με την Οδική Ασφάλεια

Evaluation of Existing National Road Network Relatively to Road Safety (english)

 1. MSc thesis
 2. Θεοφίλης, Αθανάσιος
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 08 September 2017 [2017-09-08]
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. Χατζηγεωργίου, Γεώργιος
 8. Παπαγεωργίου, Γρηγόριος | Μπισκίνης, Διονύσιος
 9. Οδική Ασφάλεια | Αξιολόγηση | Γεωμετρικός Σχεδιασμός | Πλευρική Επιτάχυνση
 10. 7
 11. 7
 12. 43
 13. Στην διπλωματική εργασία εκτος από το κυρίως κείμενο υπάρχουν επίσης: Πίνακες, Διαγράμματα, Φωτογραφίες και Σχήματα
  • Η σημασία της αξιολόγησης μίας οδού αναφορικά με την οδική ασφάλεια είναι πολύ μεγάλη, γιατί από τα αποτελέσματα της κρίνεται το κατά πόσο αυτή είναι ασφαλής ή ποιά πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ώστε βελτιώσουν το επίπεδο της παρεχόμενης ασφάλειας στους χρήστες της. Βασικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία μιας αξιολόγησης αποτελούν, η ομοιογένεια του γεωμετρικού σχεδιασμού της οδού σε σχέση με την ταχύτητα των οχημάτων που κινούνται σε αυτή και η δυναμική της κίνησης των οχημάτων. Η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει, τον έλεγχο κριτηρίων ασφαλείας, τον έλεγχο ορατότητας και τον ακριβή προσδιορισμό των ορίων ταχύτητας, όπως αυτοί καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και από έρευνες που διεξάγονται κάτω από πραγματικές συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (περιοχή Παντελεήμονα) σειρά ελέγχων σχετικά με τον γεωμετρικό σχεδιασμό της υφιστάμενης οδού, την διατιθέμενη ορατότητα, τα όρια ταχύτητας (πραγματικά και θεωρητικά), την υφιστάμενη σήμανση – ασφάλιση και άλλες παραμέτρους. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων διαπιστώθηκαν ποιες περιοχές του τμήματος παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας και προτάθηκαν λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε ειδική μελέτη, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η οδηγική συμπεριφορά των χρηστών και κατά συνέπεια η ασφάλειά τους από τις πλευρικές επιταχύνσεις που αναπτύσσονται στα οχήματα, ιδιαίτερα σε θέσεις όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων. Με την οικονομική κρίση που έχει πλήξει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια αλλά και την ολοκλήρωση των έργων στους μεγάλους οδικούς άξονες, καθίσταται πλέον ως προτεραιότητα η ανάγκη της βελτίωσης και της αναβάθμισης των υφιστάμενων οδικών υποδομών τόσο σε επίπεδο κυκλοφορίας όσο και στην παρεχόμενη ασφάλεια τους. Με αυτό το σκεπτικό, οι τρόποι και οι μέθοδοι που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για το τι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία της αξιολόγησης μιας υφιστάμενης οδού αναφορικά με την οδική της ασφάλεια.
  • The importance of evaluation relatively to road safety is very important, because it is judged whether it is safe or what additional measures should be taken to improve the level of safety provided to its users. The main factors taken into account in the evaluation process are, the homogeneity of the geometric design of the road in relation to the speed of the vehicles and the dynamics of the them. The evaluation process should include checks of safety criteria, visibility checks and the exact determination of speed limits, according to applicable regulations and specifications, both theoretical and realistic. In this context, a series of checks on the geometrical design, the available visibility, the speed limits (actually and theoretically), the existing signing - safety design and others parameters were carried out on a particular section of the National Road of Athens - Thessaloniki (Panteleimonas area). The results of the audits revealed, which subsections have serious road safety problems and what solutions have been proposed to solve them. A special study has also been carried out, to examine how the driver's behavior is affected and consequently their safety, by the lateral accelerations being developed in the vehicles, particularly in places where there is a higher incidence of road accidents. The economic crisis has hit our country in recent years and the completion of projects on the major motorways, makes it a priority to improve and upgrade the existing road infrastructures both in traffic and in the safety of its users. The presented ways and methods of this study are a useful guide about the evaluation process of an existing road relatively to road safety.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.