Η εξέλιξη της Τεχνικής Νομοθεσίας - Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

The Evolution of Technical Legislation - The Necessary Reforms (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΙΑΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 183
 7. ΜΠΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΜΠΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 9. 3669/2008 | ΚΔΕ
 10. 11
 11. 1
 12. 0
  • Αντικείμενο της παρούσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι η εξέταση, η παρουσίαση και η κατ’ άρθρον ερμηνεία τμήματος του Κώδικα Δημοσίων Έργων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην κατ΄ άρθρον ερμηνεία και την παρουσίασή της, είναι να προβαίνουμε κατευθείαν στον σχολιασμό με την κατά το δυνατόν ανάπτυξη των απόψεων της θεωρίας και της νομολογίας επί των δημιουργούμενων ερμηνευτικών προβλημάτων. Κατά τον σχολιασμό, όπου είναι εφικτό, γίνεται αναδρομή στις ρίζες κάθε νομοθετικής ρύθμισης και παρακολούθηση της διαχρονικής της εξέλιξης μέχρι να αποκρυσταλλωθεί σε διάταξη του ερμηνευόμενου Κώδικα. Ειδικότερα στην εισαγωγή (ΚΕΦ. 1), περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας και ο σκοπός της. Στην συνέχεια αναφέρεται η δομή της εργασίας και παρουσιάζονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής. Τελειώνοντας γίνεται μια ιστορική αναδρομή της νομοθεσίας που αφορούν τα Δημόσια έργα από την σύσταση του νέου Ελληνικού Κράτους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η κατ΄ άρθρο (από το άρθρο 1 έως και 80), παρουσίαση, ερμηνεία και σχολιασμός του Νόμου, οι τροποποιήσεις που τυχόν δέχθηκε και η αξιολόγησή του, στην τελική του μορφή. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα του προηγούμενου κεφαλαίου, και γίνεται αναφορά των κυριοτέρων αλλαγών του νέου νόμου (4412/2016) πάντα σε συσχέτιση με τον 3369/2008 όπως ίσχυε.
  • The object of this Postgraduate Thesis is the survey, presentation and interpretation article by article of the part of the Civil Code that deals with Public Works. The methodology followed in this analysis and its presentation, article by article, is to directly comment on the possible interpretative problems by elaborating on the different theoretical approaches and legislation. During this process, where possible, we trace the roots of each legislative measure and we observe its evolvement through time, until it gets converted into an article of the said Code. More precisely, the introduction (Chapter 1) describes the objective of the thesis and its purpose. Then the structure of the thesis is outlined as well as the desired outcome. Finally, a brief review of the history of the Public Works, legislation from the establishment of the Greek State, is included. The second chapter includes the presentation, explanation and commenting of each article (articles 1 up to 80) of the Legislation, its amendments –if any- and its evolution to its final-current form. The third and final chapter refers to the conclusions already reached at the previous chapter, and indicates the most important amendments contained in the new legislation (4412/2016) compared to the previous (3369/2008).
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.