Η επικοινωνιακή πολιτική των πανεπιστημιακών μουσείων. H περίπτωση του Μουσείου Εκμαγείων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

The communication policy of university museums. The case of Casts Museum of the Aristotle University of Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Συλαίος, Νικόλαος
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Παπούλιας , Ευάγγελος
 8. Αλεξόπουλος, Γεώργιος | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Πανεπιστημιακά μουσεία | Επικοινωνιακή πολιτική
 10. 6
 11. 37
 12. 20
 13. Περιέχει : 5 πίνακες, 17 εικόνες
 14. Κοντοχρήστου Μ. (2008). Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικο (Ε.Δ.Υ.), Κεφάλαιο 2: Διαχείριση προβολής πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, https://apothesis.eap.gr/handle/repo/11253 (ημερομηνία τελευταίας ανάκτησης 1/6/2016).
  • Τις τελευταίες δεκαετίες η επικοινωνία των μουσείων με το κοινό τους έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με τις βιομηχανίες του ελεύθερου χρόνου, τα μουσεία είδαν τους αριθμούς των επισκεπτών τους να συρρικνώνονται δραματικά. Στην προσπάθειά τους να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που αφορούσαν πλέον την ίδια τους την ύπαρξη και την βιωσιμότητά τους, επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και τεχνικές του μάρκετινγκ που αρχικά είχαν δημιουργηθεί για κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Σήμερα, τα μουσεία χαράσσουν επικοινωνιακή στρατηγική και δανείζονται εργαλεία από τις Νέες Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας, προκειμένου να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τα μηνύματά τους και να διευρύνουν την μουσειακή εμπειρία. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της επικοινωνιακής στρατηγικής των πανεπιστημιακών μουσείων. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το πανεπιστημιακό μουσείο Εκμαγείων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έρευνα γίνεται με την συλλογή πρωτογενών μέσω της συνέντευξης με την διευθύντρια του μουσείου Εκμαγείων του ΑΠΘ, καθ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου και δευτερογενών δεδομένων μέσω διαδικτυακής έρευνας.
  • In recent decades the communication of museums with their audience has diversified significantly. In their competition with industries of leisure, museums saw their numbers of their visitors to shrink dramatically. In their efforts to provide solutions to problems that most concerned their very existence and their survival, they chose to use tools and marketing techniques that were originally created for profit organizations. Today, museums devise a communication strategy and tools borrowed from the Information and Communication Technologies, in order to effectively communicate their messages and enhance the museum experience. This thesis deals with the communication strategy of university museums. As a case study the university museum of Plaster Casts of the Aristotle University of Thessaloniki has been chosen. The research data have been collected through interview with the director of the museum, prof. Th. Stefanidou-Tiberiou and secondary data through an online survey.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.