Επικοινωνιακή πολιτική και προώθηση των Πολιτιστικών Φεστιβάλ σε τοπικό επίπεδο: Η περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλίππων και Θάσου

The communication policy and promotion of the Cultural Festivals locally: Study case of the International Festival of Filippi and Thassos. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΟΥΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 8. ΒΩΒΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗΣ, ΦΙΛΗΜΩΝ
 9. Επικοινωνιακή πολιτική | Communication policy | Πολιτιστικά Φεστιβάλ | Cultural Festivals | Διεθνές Φεστιβάλ Φιλίππων και Θάσου | International Philippi and Thassos Festival
 10. 2
 11. 15
 12. 8
 13. Η Διπλωματική εργασία περιέχει : 25 Πίνακες, 25 Σχεδιαγράμματα, και 4 Φωτογραφίες.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει την επικοινωνιακή πολιτική των πολιτιστικών οργανισμών και να αναλύσει την περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλίππων και Θάσου ως προς τα επικοινωνιακά μέσα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί για να ενημερώσει και να προσελκύσει το κοινό. Με την χρήση τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς έρευνας, ήτοι μέσω συνέντευξης, καθώς και την χρήση ερωτηματολογίου, παρουσιάζονται και αναλύονται τα μέσα επικοινωνιακής πολιτικής που έχει υιοθετήσει το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλίππων και Θάσου, καθώς και η αποτελεσματικότητα της εν λόγω επικοινωνιακής πολιτικής. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη έως σήμερα προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλίππων και Θάσου καθώς και της ικανοποίησης του κοινού.
  • This thesis aims to present the communication policy of cultural organizations and to analyze the case of the International Festival of Philippi and Thassos as to the means of communication and the technologies that are used to inform and attract the audience. By using both primary and secondary research, which are interview and questionnaire, are presented and analyzed the communication policy adopted by the International Philippi and Thassos Festival, and its communication policy effectiveness. Finally it is important to be mentioned that this is the first survey that attempts to investigate the effectiveness of the communication policy of the International Festival of Philippi and Thassos as well as the public satisfaction.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.