Η μουσειακή αγωγή ως μέσο κοινωνικής ένταξης των Μουσουλμάνων της Θράκης. Μία πρόταση συνεργασίας του Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

The museum education as a means of social integration of Muslims in Thrace. The case of cooperation of the Folklore Museum of Xanthi with Secondary Education. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΙΤΣΟΥ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. Στεφάνου, Ελένη Δρ
 8. Στεφάνου, Ελένη Δρ | Φιλιππουπολίτη, Αναστασία Δρ
 9. διαπολιτισμικότητα- interculturalism | μη κοινό- "non-public" | Μουσουλμάνοι Θράκης- Muslim Communities in Thrace | Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης- Folklore Museum of Xanthi
 10. 3
 11. 128
 12. 50
 13. Περιέχει 25 γραφήματα
  • Στο πλαίσιο της ιδιαιτερότητας της κοινωνίας της Δυτικής Θράκης, σκοπός της Διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να διερευνήσει πώς η μουσειακή αγωγή και η εκπαίδευση σε εξωσχολικά περιβάλλοντα άτυπης μαθητικής δραστηριότητας μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των μουσουλμανικών κοινοτήτων. Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αυτής βασίζεται στην επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας γύρω από μία εκ των επικαίρων θεματικών της σύγχρονης Μουσειολογίας, που προσεγγίζει το μουσείο ως μέσο κοινωνικής ένταξης, εστιάζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον σε ζητήματα «διαπολιτισμικότητας» και «πολυπολιτισμικότητας», καθώς και στην αξιοποίηση της μουσειακής αγωγής με στόχο την ενσωμάτωση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, καθώς και στην έρευνα του προφίλ του «κοινού και μη κοινού» των μουσείων. Το πεδίο όπου οι θεωρητικοί προσανατολισμοί της εργασίας θα βρουν εφαρμογή είναι το Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, το οποίο θα αναλυθεί αφενός ως προς το ρόλο που τα λαογραφικά μουσεία καλούνται να διαδραματίσουν στη σύγχρονη εποχή και, αφετέρου ως προς την εκθεσιακή του πολιτική και τις δράσεις του. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης καθίσταται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του μουσείου, το οποίο οφείλει να επιδιώκει την κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών, την αποτίναξη των στερεοτύπων και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ μαθητών διαφορετικής κουλτούρας και προέλευσης. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της έρευνας είναι α) να δοθεί με σαφήνεια μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής και του πολιτισμού της μειονότητας, β) να διευκρινιστούν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά των μουσουλμάνων μαθητών ως «μη κοινό» μουσείου και γ) να καταστεί το μουσείο χώρος προσιτός για όλους τους κατοίκους της περιοχής.
  • Due to the specific characteristics of the society in Western Thrace, the purpose of this thesis is to explore how museum education and the education in non-school informal settings can contribute to the integration of Muslim communities. The theoretical background of this work is based on the review of the international literature on one of the topical themes of contemporary Museology, which is close to the museum as a means of social integration, while focusing on questions of "interculturalism" and "multiculturalism" and exploiting of museum education to integrate socially excluded groups, as well as the "audience profile research and non-public" museums. The field where theoretical orientations of work finds application is the Folklore Museum of Xanthi, which is analyzed both as to the role that folk museums are invited to play in the modern era and also as to the exhibition of the policy and its actions. It is important to emphasize that, in an era of globalization, it becomes necessary to redefine the role of the museum, which has to seek the understanding of different cultures, shake off stereotypes and promote mutual respect between different cultures and visiting students. The targets of this research are: a) to offer a complete picture of the life and culture of the minority, b) to clarify the Muslim students' characteristics as "non-public" museum and c) to render the museum an accessible space to all residents.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.