Γνώσεις και απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Knowledge and views of the nursing staff regarding the management of hospital waste (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 12 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-12]
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΖΑΜΠΑΡΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 8. ΖΑΜΠΑΡΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. νοσοκομειακά απόβλητα | νοσηλευτές | νοσοκομεία | επικίνδυνα απόβλητα
 10. 1
 11. 19
 12. Γραφήματα, πίνακες
  • Η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παραδοσιακού και σύγχρονου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Η σωστή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων είναι ο βασικός άξονας των δραστηριοτήτων καθαριότητας, υγιεινής και συντήρησης του νοσοκομείου Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η βασική βιβλιογραφική ανασκόπηση του ερευνώμενου θέματος και η διεξαγωγή ποσοτικής μελέτης ώστε να συλλεχθούν οι απόψεις των νοσηλευτών που εργάζονται σε νοσοκομεία της Πάτρας σχετικά με την διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. Για την υλοποίηση της μελέτης δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στην ένωση νοσηλευτών Ελλάδος με σκοπό τη απάντηση του από δείγμα νοσηλευτών. Η στατιστική ανάλυση και κωδικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των νοσηλευτών είχε σχετικά καλή γνώση γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων . Στο νοσοκομείο εργασίας των νοσηλευτών υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και η διαχείριση των αποβλήτων έχει ανατεθεί σε κάποιο εξωτερικό συνεργάτη. Το μεγαλύτερο μέρος του έγκυρου δείγματος θεωρούσε πως είναι κρίσιμης σημασίας το έργο της διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων και είναι επιτακτικό ζήτηση η προστασία της υγείας μέσα από την ορθή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων σαν υπ’ αριθμόν 1 λόγος κρισιμότητας της μονάδας υγείας.
  • Hospital waste management is an integral part of the traditional and modern healthcare system. Proper management of hospital waste is the main focus of the hospital's cleaning, hygiene and maintenance activities. The purpose of this study is the review and research process to gather the views of nursing staff on hospital waste management. For the implementation of the study, a structured questionnaire was used which was distributed in electronic form to the Greek Nurses Association in order to be answered by a sample of nurses. Statistical analysis and coding of the data was performed using the statistical package SPSS. The vast majority of the sample of nurses had relatively good knowledge of the legal framework related to hospital waste management. The nurses' occupational hospital has an approved Waste Management Plan and the waste management has been outsourced. Most of the valid sample considered the task of hospital waste management to be critical and it is imperative to demand health protection through the proper management of hospital waste as the number one critical reason for the health unit.
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές