Η χρήση καινοτόμων υλικών αποκατάστασης ευτροφικών υδάτων ως εδαφοβελτιωτικό ή λίπασμα στη γεωργία

The reuse of innovative materials for eutrophic restoration, as soil improvers or fertilizer in agriculture (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ρουμπιέ, Ελένη
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-16]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Ζαμπάρας, Μιλτιάδης
 8. Ζαμπάρας , Μιλτιάδης | Στασινάκης , Αθανάσιος
 9. ευτροφισμός | μέθοδοι αποκατάστασης λιμνών | επαναχρησιμοποίηση | ορυκτά της αργίλου | καινοτόμα υλικά
 10. 16
 11. 205
 12. συμπεριλαμβάνονται πίνακες, εικόνες, διαγράμματα,σχήματα
  • Ο ευτροφισμός τόσο των γλυκών όσο και των θαλάσσιων υδάτων, προκαλεί ένα μεγάλο εύρος ανεπιθύμητων συμπτωμάτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ενοχλητική ανάπτυξη των φυκών. Η αποκατάσταση των ευτροφικών υδάτων, βασίζεται στον περιορισμό ενός βασικού μακροστοιχείου, όπου στην περίπτωση των γλυκών υδάτων είναι κατά κανόνα ο φώσφορος, ενώ για τα θαλάσσια ύδατα είναι το άζωτο. Όλες οι τεχνικές αποκατάστασης ακολουθούν την μείωση του εξωτερικού φορτίου των θρεπτικών. Οι τεχνικές αυτές διαχωρίζονται σε φυσικές, χημικές και βιολογικές, ενώ ανάλογα με το στόχο καταπολέμησης, διακρίνονται στη μείωση φυκών και στην διαχείριση μακρόφυτων. Οικολογικά και οικονομικά έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, ενώ εφαρμόζονται συνδυαστικά για την αύξηση της απόδοσής τους. Η μέθοδος αδρανοποίησης (P-innactivation) του φωσφόρου στα ιζήματα, επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Πολλά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μέθοδο αυτή, αλλά τα ορυκτά της αργίλου με κάποιες τροποποιήσεις, θεωρούνται ιδανικοί προσροφητές, με ελάχιστο σχετικά κόστος και οικολογική επίπτωση. Αντίστοιχα, καινοτόμα υλικά είναι οι τροποποιημένοι ζεόλιθοι, μπετονίτες με χουμικά οξέα κ.α. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των μεθόδων αποκατάστασης ευτροφικών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη χρήση καινοτόμων προσροφητικών υλικών. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, η αποτελεσματικότητα τους στην αντιμετώπιση του ευτροφισμού καθώς και οι επιδράσεις που μπορεί να έχουν σε έμβιους οργανισμούς και στο περιβάλλον μέσα από πραγματικές εφαρμογές και εργαστηριακές έρευνες. Επιπρόσθετα, κάνοντας τη θεώρηση ότι ο φώσφορος είναι ένα στοιχείο δυσεύρετο στη φύση που τα παγκόσμια αποθέματα (ορυκτός φωσφόρος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία φωσφορικών λιπασμάτων) μειώνονται συνεχώς, η αυξανόμενη ζήτηση στη γεωργία καθιστά την ιδέα επαναχρησιμοποίησης των προσροφητικων υλικών πλούσια σε φώσφορο, σαν μια καλή λύση στο πρόβλημα αυτό, ως εδαφοβελτιωτικό ή λίπασμα.
  • Eutrophication of both fresh and marine waters, causes a wide range of unwanted symptoms that are directly or indirectly related to annoying development of the algae. The restoration of eutrophic waters is based on the restriction of an essential macroelement, which is phosphorus is in the case of freshwater, and nitrogen for marine waters. All of the recovery techniques, follow the reduction in external load of nutrients. These techniques are classified into physical, chemical and biological, and depending on the target of control, they are further more devided, into algae control and management of macrophytes. The techniques have ecological and economical disadvantages and advantages, whilst are combined to increase performance. The method of inactivating phosphorus in the sediments, results in immediate effects due to phosphorus adsorption materials. Many materials have been used for this method, but clay minerals with some modifications, are considered to be ideal adsorbers with minimal relative cost and ecological impact. Respectively, innovative materials are modified zeolithes, bentonites with humic acids, and others. The aim of this diploma thesis is a bibliographic review of eutrophic environments restoration techniques applied in the world, emphasizing in the use of innovative adsorbent materials. Their basic characteristics, effectiveness in dealing with eutrophication, as well as their effects on living organisms and the environment through real-world applications and laboratory research, are also presented. In addition, considering the fact that phosphorus is an element in the nature that global reserves (mineral phosphorus used for phosphate fertilizers production) are constantly decreasing, the growing demand in agriculture, makes the idea of re-use the phosphorus-rich adsorbents, a good solution to this problem as a soil conditioner or fertilizer.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.