Επανάχρηση κτιρίων καπνού: Αποκατάσταση της «Κίτρινης Αποθήκης» στο Βόλο, με βιοκλιματικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

 1. MSc thesis
 2. Κουρτίνα, Μελαχροινή
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. Αξαρλή, Κλεονίκη
 8. καπναποθήκη | Βόλος | φοιτητικές εστίες | βιομηχανικά κτίρια | επανάχρηση | αποκατάσταση
 9. 2
 10. 36
 11. 1
 12. Περιέχει: εικόνες, διαγράμματα και πίνακες.
 13. Πάλλας, Χ. (2003). Δυνατότητα ενσωμάτωσης αρχών περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού κατά τον επανασχεδιασμό για αλλαγή χρήσης υφισταμένων κελυφών βιομηχανικών κτιρίων στον ελληνικό χώρο. . Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
  • Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας διατηρείται, μέχρι σήμερα, σημαντικός αριθμός καπναποθηκών παρά την παύση της αρχικής λειτουργίας τους και τις κατεδαφίσεις – καταστροφές των τελευταίων χρόνων. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν τα μορφολογικά, τυπολογικά και δομικά χαρακτηριστικά στοιχεία των καπναποθηκών, ταυτόχρονα με την προσπάθεια να καταγραφεί, συνοπτικά, η εξέλιξή τους στο χρόνο: από τις πρώτες λιτές κατασκευές της δεκαετίας του 1870 μέχρι τις πλέον σύνθετες των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Γίνεται επίσης μια βιβλιογραφική διερεύνηση της προσπάθειας επανάχρησης τους, μέσα από αντιπροσωπευτικά υλοποιημένα παραδείγματα. Η αναφορά, επίσης, της σημερινής κατάστασης των βιομηχανικών κτιρίων γενικά στον ελληνικό χώρο, το θεσμικό πλαίσιο και η σύγχρονη αντιμετώπιση πλαισιώνουν την σημασία της αξίας της διατήρησης αυτών των κτιρίων μέσα από τη διαδικασία της επανάχρησης. Συνεχίζοντας, οι δυνατότητες ενσωμάτωσης βασικών αρχών περιβαλλοντικού & ενεργειακού σχεδιασμού στα πλαίσια της διαδικασίας επανάχρησης των υφιστάμενων βιομηχανικών κτιρίων στον ελληνικό χώρο, σχετίζονται με την νέα χρήση τους, τα στοιχεία του μικροκλίματος της περιοχής καθώς επίσης και την τυπολογική κατάταξη του υφιστάμενου κελύφους και περιλαμβάνουν:  Την βιοκλιματική αποκατάσταση του κτιρίου.  Τις επεμβάσεις βελτίωσης της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους.  Τις επεμβάσεις ενσωμάτωσης παθητικών ηλιακών συστημάτων.  Τις επεμβάσεις ορθολογικής χρήσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του κτιρίου.  Τις δυνατότητες ενσωμάτωσης συστημάτων ΑΠΕ. Ως εφαρμογή των προαναφερθέντων, εξετάζεται μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης η οποία αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου της «Κίτρινης» Αποθήκης στο Βόλο σε κτίριο φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και την διερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης της βιοκλιματικής συμπεριφοράς και της ΕΑΠ ΜΔΕ 2017_Κουρτίνα Μελαχροινή 3 ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Η ευαισθητοποίηση, τέλος, και η ενεργοποίηση των κατοίκων μιας περιοχής στην υλοποίηση τέτοιων προτάσεων αποδεικνύει την κρισιμότητα του ρόλου τους, καθώς οι τελευταίοι μπορούν να συμμετάσχουν αποφασιστικά με διάφορους τρόπους και σε διάφορα επίπεδα.
  • There is a significant number of tobacco warehouses still preserved in many places around Greece up to present despite the cease of their initial function and the demolitions of past years. In the first part of the paper, the author attempts to list the morphological, typological and structural elements of tobacco warehouses in parallel with recording, in brief, their evolution through time: from the early austere constructions of the 1870’s to the more complex ones of the early 20th century. By means of an extensive bibliographical research on the topic of tobacco warehouse reuse, the author presents exemplary representative implementations. Moreover, by making reference to the present situation of industrial buildings in the greek context in general, to the institutional framework and the modern ways of dealing with, the paper stresses the importance of the value of preserving such buildings via the route of reuse. Furthermore, the potentials of implementing basic principles of environmental and energy planning in the context of reuse procedure of subsistent industrial buildings in Greece closely relate to the new use of tobacco warehouses, the characteristics of the area's microclimate as well as the typological classification of the existing hull. These potentials include the bioclimatic restoration of the building, improvement actions for the thermal behaviour of the structural hull, adoption of passive solar systems, rational use of energy around the premises of the building, and implementation of RES systems. In the second part and on the basis of the aforementioned, the paper presents the case study of the restoration of the “KITRINI” tobacco warehouse in the city of Volos, Greece to a building of student residences owned by the University of Thessaly. In addition, the author investigates the potential of improving the bioclimatic behaviour and the energy efficiency of the building. The raise of public awareness and the activation of social participation of citizens play an important role in a project of warehouse reuse since citizens can actively participate, in many ways and on various levels at the decision-making process.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.