Ο θρησκευτικός τουρισμός και οι προοπτικές ανάπτυξής του στον Νομό Λακωνίας

Religious tourism and the prospects for development in the prefecture of Laκonia (english)

 1. MSc thesis
 2. Μάλαγας, Μιχαήλ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 17 May 2019 [2019-05-17]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Μυλωνόπουλος, Δημήτριος
 8. Μυλωνόπουλος, Δημήτριος | Μοίρα, Πολυξένη
 9. Θρησκευτικός τουρισμός | Religious tourism | Πολιτισμός | Culture | Νομός Λακωνίας | Prefecture of Lakonia | Μαρμάρι | Marmari
 10. 111
 11. 15
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες, χάρτες.
 13. Οργάνωση και λειτουργία οργανισμών και φορέων του τουρισμού / Βαρβαρέσος, Σ. & Χριστίδου, Α.
  • Ο θρησκευτικός τουρισμός συγκαταλέγεται ουσιαστικά ανάμεσα στις μορφές τουρισμού (π.χ. γαστρονομικός, βιομηχανικός κ.ά.) που περιέχει ο γενικότερος όρος “πολιτιστικός τουρισμός”. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πολιτιστικός τουρισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εκλαμβάνει ποικίλες διαστάσεις (υλικές και άυλες), όπως η αρχιτεκτονική, η θρησκεία, η εκπαίδευση, η τέχνη κ.ά. (Μοίρα, 2009). Μετακινήσεις υποκινούμενες από θρησκευτικούς λόγους παρατηρούνται από τα βάθη των αιώνων, καθώς η θρησκεία αποτελεί μια σημαντικότατη πτυχή στη ζωή ενός πιστού ανθρώπου. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα η έννοια του θρησκευτικού τουρισμού, αλλά και γενικότερα όλων των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Κατά την ανάπτυξη των μορφών αυτών δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της φέρουσας ικανότητας του τόπου υποδοχής. Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται εννοιολογικά ο θρησκευτικός τουρισμός, τονίζεται η βαρύνουσα σημασία του, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση τουριστικής ανάπτυξης στον Νομό Λακωνίας και παρατίθενται προτάσεις για την τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, εξετάζονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής και αναζητούνται τρόποι για την μεγιστοποίηση των ωφελειών προς όλους. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο γύρω από θέματα θρησκευτικού τουρισμού και εξετάζεται η πληρότητά του. Ένα σημαντικό μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στη μελέτη περίπτωσης μίας τουριστικής επιχείρησης (ξενοδοχείο) στο Μαρμάρι Λακωνίας, όπου βασίζεται κυρίως στην προσέλκυση πελατών μέσω του θρησκευτικού ενδιαφέροντος (τέλεση Ιερών Μυστηρίων κ.ά.). Η μελέτη βασίζεται σε δευτερογενή έρευνα και καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία καταδεικνύουν τις αυξημένες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή μέσω της εφαρμογής καθορισμένου στρατηγικού σχεδίου, της ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και της ενεργής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.
  • Religious tourism basically numbers among other forms of tourism (e.g. gastronomic, industrial etc.) which are contained in the general term of “cultural tourism”. This happens due to the fact that cultural tourism is covering a broad range of activities and takes several dimensions (tangible and intangible), such as architecture, religion, education, art etc. (Moira, 2009). Movements motivated by religious reasons can be observed from ancient times, as religion constitutes one of the most significant aspects in the life of a faithful person. During the last decades, the term of “religious tourism” has been seriously strengthened and, in more general terms, special and alternative forms of tourism have also been reinforced. The development of these forms of tourism is based on the sustainability and conservation of the bearing capacity at the receiving site. This thesis attempts a conceptual approach of religious tourism, highlights its prime importance, presents the current situation of the touristic development in the prefecture of Lakonia and suggests certain methods / practices for the further stimulation of religious tourism in the wider area. Furthermore, we examine the competitive advantages of the area and we seek efficacious ways for maximizing the caused benefits for all the participants. Additionally, there is a reference at the present institutional framework and its sufficiency, concerning issues of religious tourism. An important part of this research focuses on a case study of a touristic business (hotel) in the area Marmari (prefecture of Lakonia), which mainly attracts customers / tourists due to its intense religious activity (e.g. performance of Holy Mysteries etc.). The study is mainly based on secondary research and through this procedure reaches certain conclusions, which are showing the increased potentials and the prospects for development of religious tourism in the area. Effective and positive results will come with the implementation of a defined strategic plan, the rational management of the available resources and the active participation / involvement of the local community.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.