Σχεδιασμός ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000 στο εκπαιδευτικό κέντρο μεγάλου τραπεζοασφαλιστικού οργανισμού [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 25 Αυγούστου 2008 [2008-08-25]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Τα τελευταία χρόνια αποτελεί κοινή παραδοχή στην επιστημονική και επιχειρηματικήκοινότητα ότι το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 δύναται να παράσχει ένα σύστημαποιοτικής διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό επιθυμεί να βελτιώσει τον τρόπολειτουργίας του και να σταθεί ικανός στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ναανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη. Βασιζόμενη σεαυτή την παραδοχή η παρούσα εργασία αποπειράται να μελετήσει την υφιστάμενηκατάσταση και εν συνεχεία να αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότηταςσύμφωνα με τις αρχές του ανωτέρω προτύπου στο εκπαιδευτικό Κέντρο μίας σύγχρονηςελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας που φέρει το υποθετικό όνομα ΗΛΙΟΣ.Η αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος υπαγορεύεταιαρχικά από τις ίδιες τις συνθήκες της διεθνούς ανταγωνιστικής οικονομίας, στα πλαίσιατης οποίας η ποιότητα αποτελεί πλέον καθοριστική παράμετρο για την οικονομικήανάπτυξη ενός οργανισμού. Επιπλέον όμως υπαγορεύεται και από τις ίδιες τιςλειτουργικές ελλείψεις που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος οργανισμός τόσο στον τομέατης οργάνωσής του όσο και στον τομέα της κατανομής αρμοδιοτήτων, υλοποίησηςεκπαιδευτικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών.Σε αυτά τα πλαίσια, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος με τονοποίο οι απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου μεταφράζονται σε Εγχειρίδια Ποιότητας,Διαδικασίες, Οδηγίες, Έντυπα και διαγράμματα που υποστηρίζουν και συνθέτουν τιςεκπαιδευτικές δράσεις του φορέα, επιδεικνύοντας και απαντώντας συγχρόνως για κάθεδιεργασία στα εξής ερωτήματα: ποιός κάνει, τι, πότε, που, πώς, γιατί και με ποιό τρόπο.Από την αποτίμηση της εφαρμογής του προτύπου διαπιστώνεται ότι τα οφέλη τηςεφαρμογής της πιστοποίησης μπορεί να είναι σημαντικά τόσο σε εσωτερικό όσο και σεεξωτερικό επίπεδο για τον συγκεκριμένο οργανισμό. Επιπλέον, εικάζεται ότι τοπροτεινόμενο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για το Εκπαιδευτικό Κέντρο τηςΕταιρείας ΗΛΙΟΣ ενδεχομένως μπορεί να παράσχει ένα σημαντικό μέσο και εργαλείογια την ίδια της την επιβίωση και την μελλοντική της ανάπτυξη, οδεύοντας στο δρόμοτης ποιότητας και προσπαθώντας αδιάκοπα για τη συνεχή βελτίωσή της.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.