Εφαρμογή τεχνικών πειραματικού σχεδιασμού (experimental design-DOE) και στατιστικού ελέγχου διεργασίας (statistical process control-SPC) σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εφαρμογή προηγμένων στατιστικών μεθόδων και εργαλείων στον έλεγχο και την παρακολούθηση επιλεγμένων διεργασιών μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας της Johnson , Johnson Hellas. Συγκεκριμένα πραγματεύεται την μέθοδο / διεργασία απολύμανσης γραναζωτών αντλιών μιας γεμιστικής μηχανής. Η εργασία αυτή αρχικά ασχολείται με την παρακολούθηση και καταγραφή των συγκεντρώσεων των g+rods μικροβίων (cfu/25 cm2) και της συγκέντρωσης του απολυμαντικού γλουταλδεύδης μετά το πέρας της απολύμανσης (ppm) και στη συνέχεια ασχολείται με την προσπάθεια βελτιστοποίησης της διεργασίας με μεθόδους «Εκτός σειράς» Ελέγχου Ποιότητας (στατιστικώς σχεδιασμένα πειράματα σε στάδιο πριν την παραγωγή η ανεξάρτητα από αυτήν). Η διαδικασία εφαρμογής ΣΕΔ ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2006 με την λήψη δειγμάτων από δυο τυχαίες θέσεις της γραμμής απολύμανσης και την δημιουργία Διαγραμμάτων «Ατομικών τιμών – Κινουμένου Εύρους» στην οποία η διεργασία εμφανίζεται «εντός στατιστικού ελέγχου» και οι προδιαγραφές ικανοποιούνται. Έπειτα υπολογίζεται η Ικανότητα της Διεργασίας, η οποία δίνοντας τιμή μικρότερη της μονάδας στον Δείκτη Τρέχουσας Επίδοσης Διεργασίας cpk, υποδηλώνει μια «μη ικανή» διεργασία. Στη συνέχεια της εργασίας περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης της απόφασης για εφαρμογή μεθόδων «Εκτός – Σειράς» Ελέγχου Ποιότητας με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διεργασίας. Στοχεύοντας στη μείωση της μεταβλητότητας της διεργασίας και κατόπιν σύγκλησης της ομάδας εργασίας για βελτίωση της διεργασίας, καθορίζονται 3 παράγοντες ελέγχου και 2 παράγοντες θορύβου και επιλέγονται οι κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί για την διάταξη. Ακολουθεί η εκτέλεση πειραμάτων η συλλογή των αποτελεσμάτων και η επιλογή του κατάλληλου Μέτρου Επίδοσης Θορύβου (ΜΘ) και Στόχου (ΜΣ), των οποίων η Γραφική Ανάλυση και η Ανάλυση Διασποράς κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των Παραγόντων Ελέγχου Θορύβου και Στόχου. Εν συνεχεία υπολογίζονται τα παλινδρομικά μοντέλα Πρόβλεψης και οι αναμενόμενες τιμές της διασποράς και της μέσης τιμής και κατόπιν 12 πειραμάτων επαλήθευσης κατασκευάζονται ΔΕ «Ατομικών Τιμών – Κινουμένου Εύρους» για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, από όπου φαίνεται η βελτίωση της υπό μελέτη διεργασίας. Στο τέλος της εργασίας κατατίθενται προτάσεις για την υλοποίηση των Διορθωτικών ενεργειών που εξάγονται από αυτήν την μελέτη.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.