Εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ)

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της διαδικασίας εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε κάποιον οργανισμό και επίσης, τον τρόπο πιστοποίησης κατά EMAS του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αμαρίου του νομού Ρεθύμνου. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ξεκινά με μία σύντομη αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα και την ανάγκη για ανάπτυξη αφενός, περιβαλλοντικής πολιτικής από τα κράτη και τους οργανισμούς και αφετέρου περιβαλλοντικής συνείδησης από τους πολίτες. Στη συνέχεια περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη τηςπεριβαλλοντικής πολιτικής στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αναφέρονται οι διεθνείς διασκέψεις και συμφωνίες, τα ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης και οι οδηγίες προς τα κράτη μέλη και ακόμα το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην χώρα μας. Κατόπιν αναλύεται το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και των χωματερών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, γίνεται λόγος για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Γίνεται περιγραφή και σύγκρισή τους, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους, το κόστος τους και το εύρος εφαρμογής τους. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται αναλυτικά, η εφαρμογή του συστήματος EMAS. Στην αρχή αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος οργανισμός προκειμένου να πιστοποιηθεί. Στη συνέχεια μελετάται η εφαρμογή του EMAS στο ΧΥΤΑ Αμαρίου. Ξεκινά με την περιγραφή του γενικού σχεδιασμού και της διάταξης του ΧΥΤΑ και ακολούθως αναλύονται ένα-ένα τα βήματα για την εφαρμογή του. Τα βήματα αυτά είναι: η ανάλυση δραστηριοτήτων, η περιβαλλοντική επισκόπηση, η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η περιβαλλοντική δήλωση και η καταχώρηση του οργανισμού. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη διαδικασία εφαρμογής του EMAS.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.