Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγού προβατοτροφίας [Cd-rom] : διεθνής εμπειρία και η διάσταση του θέματος για την ελληνική προβατοτροφία : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 25 Αυγούστου 2008 [2008-08-25]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η ελληνική προβατοτροφία αποτελεί σημαντικό και δυναμικό κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτός είναι πολλά και σημαντικά. Οι εξελίξεις τα τελευταία 30 χρόνια διεθνώς στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής είναι ραγδαίες. Οι απαιτήσεις για την ποιότητα των τροφίμων ποικίλουν ανάλογα με τους ενδιαφερόμενους και τα συμφέροντά τους. Παράλληλα μια ποικιλία από συστήματα ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή έχουν εμφανισθεί στο διεθνές πεδίο. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τα προβλήματα και τις προοπτικές που έχει η ελληνική εκτροφή προβάτων καθώς και τα πιθανά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στα τρόφιμα. Για το λόγο αυτό γίνεται μια ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται μια περιγραφή του κλίματος που επικρατεί , στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τεχνικά κείμενα και πρότυπα καθώς και μια σύνοψη των σημαντικότερων τάσεων που υπάρχουν και στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε πρακτικές εφαρμογές και προβλήματα που προκύπτουν καθώς και αναφορά στα αειφορικά συστήματα παραγωγής. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.