Εφαρμογή συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας σε φαρμακευτική εταιρεία [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 25 Αυγούστου 2008 [2008-08-25]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η αναζήτηση διερεύνηση τωνπροβλημάτων και των λύσεων αυτών που υφίστανται και προκύπτουν μέσα από τοντρόπο διοίκησης μιας σύγχρονης εταιρείας και την εφαρμογή της Διοίκησης ΟλικήςΠοιότητας. Μια φαρμακευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ένα εξαιρετικάανταγωνιστικό περιβάλλον θα μπορούσε να βελτιώσει τα αποτελέσματά τηςεφαρμόζοντας ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.Ξεκινάμε με την έννοια της ποιότητας κάνοντας μια ιστορική αναδρομή σταπρότυπα και εξετάζουμε την ανάγκη που μας οδήγησε στην τυποποίηση. Κατόπιναναφερόμαστε γενικά στη φιλοσοφία και στην εξέλιξη της Ολικής Ποιότητας μέσααπό τις απόψεις των ειδικών (Gurus) για την ποιότητα, εξετάζουμε τους τρόπουςεφαρμογής της ΔΟΠ και αναφερόμαστε στα βραβεία ΟΠ. Προχωράμε στηνπεριγραφή της κατάστασης στη φαρμακοβιομηχανία σήμερα και ειδικότερα στηνΕλλάδα διαπιστώνοντας την ανάγκη για διαχείριση της ποιότητας.Παρουσιάζουμε την εταιρεία ΑΒ και κάνουμε ειδική αναφορά στο πρόγραμμαδιαχείρισης πελατών της εταιρείας, στο οποίο έχουν εναποτεθεί όλες οι ελπίδεςεξέλιξης και ανάπτυξης. Εξετάζουμε το υπάρχον σύστημα διοίκησης στην ΑΒαναφερόμενοι στις πολιτικές της και στον Κώδικα Συμπεριφοράς της. Αναφερόμαστεστο τι ισχύει διεθνώς σε ότι αφορά την ποιότητα στον συγκεκριμένο κλάδο τηςφαρμακοβιομηχανίας και παραθέτουμε την έρευνα Focus 2007 της ΑΒ με τααποτελέσματά της που καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση. Τέλος, προσπαθούμενα αναδείξουμε και διερευνήσουμε τις μορφές και τις πολιτικές ΔΟΠ όπως αυτές θαεφαρμόζονται στην εταιρεία ΑΒ.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.