Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 σε κλωστήριο [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
  4. 25 Αυγούστου 2008 [2008-08-25]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η κλωστοϋφαντουργία αποτελεί σημαντικό κλάδο της ελληνικής μεταποιητικήςβιομηχανίας, ο οποίος περιλαμβάνει πολλούς επιμέρους κλάδους όπως τηςνηματουργίας, της υφαντουργίας, της πλεκτικής, της ένδυσης και άλλουςτομείς που συνδέονται στενά μεταξύ τους.Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα εμφάνισε σημαντικούςρυθμούς ανάπτυξης κατά τις δεκαετίες του '70 και '80, περίοδο κατά την οποίαδιατηρούσε ισχυρή θέση στην εγχώρια μεταποίηση. Έκτοτε, εισήλθε σε περίοδούφεσης, με σημαντική μείωση της εγχώριας παραγωγής και των επενδυτικώνδραστηριοτήτων, με συνέπεια να οδηγηθεί σε συρρίκνωση και αρκετέςκλωστοϋφαντουργικές μονάδες να αναστείλουν ολοσχερώς τις εργασίες τους.Παρά τη δυσμενή αυτή εξέλιξη η συμμετοχή του κλάδου στη διαμόρφωση τουΑ.Ε.Π. των εξαγωγών και της απασχόληση συνεχίζει να βρίσκεται σε αξιόλογαεπίπεδα.Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σχετίζονται μετην κατάργηση των εθνικών ποσοστώσεων με την ενοποίηση της εσωτερικήςαγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατάργηση της Πολυϊνικής Συμφωνίαςκαι γενικότερα τη φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου, καθώς και τηντελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ε.Ε.Ειδικότερα ο κλάδος της νηματουργίας, που αποτελεί και τη βασικότερηδραστηριότητα του ομίλου μας, εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο τηςκλωστοϋφαντουργίας και αποτελείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταιστην παραγωγή ή στην εισαγωγή νημάτων, είτε συνδυάζουν και τις δυοδραστηριότητες.Ο κλάδος παρουσιάζει σχετικά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης καθώς έναςπεριορισμένος αριθμός επιχειρήσεων καλύπτει μεγάλο μέρος τηςπαραγόμενης ποσότητας νημάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν σεευρύτερους ομίλους και είναι καθετοποιημένες. Κατά τα τελευταία χρόνια έχειπεριέλθει σε φάση ύφεσης, λόγω της σημαντικής αύξησης των εισαγωγώνετοίμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες χαμηλού ( Κίνα,Ινδία, Πακιστάν κ.α.), με συνέπεια να συρρικνωθεί όχι μόνο η εγχώρια ζήτησηνημάτων αλλά και αυτή στις άλλες χώρες της Ε.Ε. που αποτελούν κατεξοχήναγορές για εξαγωγές ελληνικών νημάτων.Τα βαμβακερά νήματα αποτελούν την κύρια δραστηριότητα των εγχώριωννηματουργικών μονάδων, καθόσον η πρώτη ύλη ( βαμβάκι ) παράγεται στηχώρα μας σε μεγάλες ποσότητες και είναι πολύ καλής ποιότητας.Στην εργασία αυτή αναλύεται η συμμετοχή του κλάδου τηςκλωστοϋφαντουργίας στα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα, μέσα από τημελέτη και ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα μετο πρότυπο ΕΝ ISO 14001, το οποίο παρέχει μία γενική κατεύθυνση για τηνανάπτυξη τέτοιων Συστημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε ένανοργανισμό να πιστοποιήσει τη συνεχή περιβαλλοντική του συμπεριφορά καιεπίδοση.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.