Επιδόσεις Ασφάλειας και Ποιότητας των Σιδηροδρομικών Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Railway Safety and Quality Performance in the European Union (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπίλλης, Δημήτριος
 3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-16]
 5. Ελληνικά
 6. 177
 7. Νενές, Γεώργιος
 8. Νενές, Γεώργιος | Παναγιωτίδου, Σοφία
 9. Σιδηρόδρομοι | Railways | Δείκτες Ασφάλειας | Safety indicators | ΔείκτεςΠοιότητας | Quality indicators | Θάνατοι | Fatalities | Σοβαρά ατυχήματα | Serious accidents | Σιδηροδρομική Υποδομή | Railway undertaking | Πιστοποιητικό ασφάλειας | Safety Certificate
 10. 40
 11. 54
 12. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Γραφήματα, Σχεδιαγράμματα
  • Οι μεταφορές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνδέονται σταθερά με τη δημιουργία και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα ως ένας από τους πρώτους τομείς κοινής πολιτικής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας των μεταφορών θεωρήθηκε τομέας ζωτικής σημασίας για την ελευθερία της κοινής αγοράς. Χωρίς πρόσφορες μεταφορικές συνδέσεις και δίκτυα, η εν λόγω κυκλοφορία θα ήταν ανέφικτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική μεταφορών της ΕΕ εστίαζε ανέκαθεν στην άρση των εμποδίων της κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών και στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών ο οποίος να διασφαλίζει όρους θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς και για όλα τα μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, η απελευθέρωση της αγοράς δεν αρκεί από μόνη της για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη βελτίωση των μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη διασφάλιση της παροχής μεταφορικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ενοποίηση των μεταφορικών συνδέσεων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική παράμετρο του σχεδίου ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, η οποία προϋποθέτει την τήρηση και την υπακοή σε κοινούς κανονισμούς και νόμους με σκοπό όσο το δυνατόν εφικτό, θετικές επιδόσεις ασφάλειας και ποιότητας. Το πλαίσιο που προηγήθηκε αποτέλεσε την αιτία αλλά και τη βάση προβληματισμού της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας έχοντας ως απώτερο στόχο τη συμβολή στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, ο οποίος θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική με τη βελτιστοποίηση των συνολικών επιδόσεων του κλάδου μεταφορών προς όφελος όλων. Παρουσιάζεται λοιπόν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα κοινά τεχνικά πρότυπα ενώ στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα των δεικτών ασφάλειας- όπως ατυχήματα, τραυματισμοί, πρόδρομοι ατυχημάτων, εκτροχιασμοί, συγκρούσεις, πιστοποιητικά ασφάλειας- γίνεται η ανάλυση αυτών. Σε δεύτερη ανάλυση και με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου Minitab μελετάται η οποιαδήποτε πιθανή σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλοσυσχέτισης μεταξύ όλων των δεικτών αλλά και η επιροή αυτών στα ατυχήματα, για να προταθούν τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα που πρέπει να συλεγχθούν αλλα και διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των εθνικών μεταφορών σε μια κοινή ενιαία ευρωπαϊκή βάση και την ομαλή εκτέλεση διασυνοριακών σιδηροδρόμων.
  • Transport is the foundation of the process of European integration and is consistently linked to the creation and completion of the internal market. At the same time, as one of the first common policy areas of the current European Union, the transport sector was considered a vital sector for a free common market. Without adequate transport links and networks, this traffic would be infeasable. This is why EU transport policy has always focused on removing transportation barriers between Member States and creating a Single European Transport Area that ensures fair competition conditions among all means and all modes of transport. However, market liberalization is not sufficient itself to achieve the European Union's objectives of improving transport across Europe and ensuring the provision of high-quality transport services to citizens and businesses. The transport links integration of the 28 European Union Member States, is an important aspect for the completion of the European internal market plan, which requires compliance with, and obedience to, common regulations and laws to ensure as far as possible positive safety and quality performance. The previous frame reference was the cause and the reflection basis on this dissertation work, having as the ultimate aim of contributing, the creation of a Single European Transport Area, which will help Europe to remain competitive by optimizing the overall performance of the transport industry to the benefit of all. The current legal framework and common technical standards are presented, and then, using statistical data of safety indicators - like accidents, injuries, accident precursors, derailments, conflicts, safety certificates - are analyzed. Furthermore, using the Minitab statistical package, is estimated any potential interdependence and intercorrelation between the indicators, to suggest additional data to be scrutinized, but also corrective actions that can help the development of national transport into a single common European Basis and the cross-border railway smooth implementation.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.