ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΠΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 3. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 4. Σεπτέμβριος 2017 [2017-09]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΠΕΡΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ
 9. Εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, ελληνική οικονομία, οικονομική κρίση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, μνημόνιο, ανεργία, υποαπασχόληση, δημόσιο χρέος, φτώχεια
 10. 2
 11. 24
 12. 23
 13. 34
  • Η παρούσα εργασία διερευνά σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, την επίπτωση της οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα από το 2008 μέχρι σήμερα, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι αλλαγές στις εκπαιδευτικές πολιτικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην οικονομική κρίση και τις συνέπειές της κυρίως σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης. Σε εμπειρικό επίπεδο, και με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, διερευνάται η αριθμητική επαλήθευση ή μη των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή των στατιστικών τεχνικών που ακολουθήθηκαν και στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παράθεση των αποτελεσμάτων, μαζί με μια σύντομη ανάλυση για την ποιότητα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα συνοψίζονται στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο.
  • This thesis studies in theoretical and empirical level, the implications of economic recession in Greece to educational system. The first chapter focuses on the presentation of the educational system in the country, based on the current legal framework, while recording the changes in the educational policies that have been made in recent years. The second chapter refers to the economic crisis and its consequences, mainly in economic and social terms, giving emphasis on education. At the empirical part, and based on data obtained from the Hellenic Statistical Service, the numerical verification of the negative impact of the economic crisis on education is investigated. More specifically, in the third chapter, is given a description of the statistical techniques followed, and in the fourth chapter the results are presented together with a brief analysis of the quality in the field of education. The most important conclusions are summarized in the fifth and final chapter.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.