Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης για την Ποιότητα Λογισμικού

Development and evaluation of an e-Learning system for Software Quality Assurance (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γουρνάκης, Κωνσταντίνος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Μαργουνάκης, Δημήτριος
 8. Καραπιπέρης, Δημήτριος | Ταμπούρης, Ευθύμιος
 9. Ηλεκτρονική Μάθηση | εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Ποιότητα Λογισμικού | Μετρικές ποιότητας | Moodle | Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα
 10. 3
 11. 9
 12. 61
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού / Ρήγκου, Μ., Σταυρινούδης Δ. 2015
  • Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλει σε σπουδαίες αλλαγές τις οποίες βιώνει ο άνθρωπος σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς του. Στην εκπαίδευση, η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει εδραιώσει την κυρίαρχη θέση της στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και, ομολογουμένως, πιο ευχάριστη μάθηση. Επιπλέον, το διαδίκτυο σε συνδυασμό με τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) και τις απαιτήσεις για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κυρίως στην αγορά εργασίας, καθιστά την ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιτακτική. Το ΕΑΠ αποτελεί το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που οι σπουδές του ολοκληρώνονται, στο σύνολο τους, εξ αποστάσεως. Ως εκ τούτου, αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ενσωματωμένο σε νέες πλατφόρμες, ιδιαίτερα για φοιτητές με ανεπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως του προγράμματος μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα. Έτσι, η παρούσα διπλωματική εργασία έγκειται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός περιβάλλοντος μάθησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις αρχές, τις μετρικές και τα ευρέως διαδεδομένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας λογισμικού που προορίζεται για τους φοιτητές του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε, στηρίχθηκε στο μοντέλο ADDIE (Analysis – Design - Development - Implementation - Evaluation) και ενσωματώθηκε σε ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης, βασισμένο σε Moodle, το οποίο εμπλουτίστηκε με διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης. Τέλος, με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης αλλά και τη βελτίωση της, σχεδιάστηκε ένα εργαλείο αξιολόγησης με βάση το μοντέλο WBLT-S και συμπληρώθηκε από εννέα φοιτητές της θεματικής ενότητας (ΘΕ). Τα δεδομένα της αξιολόγησης αποτέλεσαν ένδειξη για τη θετική εικόνα των φοιτητών για την πλατφόρμα, ενώ οδήγησαν και σε τροποποιήσεις με στόχο τη βελτίωσή της.
  • In recent years, the rapid advance of technology has contributed to changes of a great importance, that human experiences in all areas of his everyday life. In education, the use of Information and Communication Technologies (ICT) has established its dominant position in the educational process, as it contributes to more effective and more enjoyable learning. In addition, internet along with learning management systems, as well as requirements for continuing education, especially in the labor market, derives to the need for distance education. HOU is the only higher educational institution in Greece, where studies are completed entirety remotely. However, the needs for interactive digital educational content, integrated in new platforms, are constantly increasing, especially for students with developed digital skills, as well as for the postgraduate program "Information Systems". In addition, Software Quality is a basic subject of this program, as it is widely applied in the field of Informatics and, therefore offers professional prospects for both personal development as well as job opportunities. This dissertation lies in the development and evaluation of a learning environment for distance education in the principles, metrics and widespread standards of Software Quality Assurance, applied for postgraduate students of Information Systems. The educational plan of this course was implemented, based on the ADDIE model (Analysis - Design - Development - Implementation - Evaluation) and was Imported in Learning Management System Moodle, which was enriched with interactive educational material and self-assessment activities. Finally, in order to ensure the quality of the course but also to improve it, an evaluation tool based on the WBLT model was designed and filled by nine postgraduate students. The evaluation data were an indication of the positive image of these students for the platform. It also led to modifications in order to be improved.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.