Ομαδοποίηση συνόδων χρηστών στα πλαίσια του παγκόσμιου ιστού

  1. MSc thesis
  2. ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοχώρων (web usage analysis, web usage mining) είναι μία νέα και ενδιαφέρουσα περιοχή έρευνας με πολύ μεγάλο ερευνητικό και εμπορικό ενδιαφέρον, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με άλλες τεχνικές σχεδιασμού εφαρμογών όπως η ανάλυση χρησιμοποιησιμότητας (usability evaluation) σε εφαρμογές διαδικτύου. Σε αυτή την περιοχή έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθμοι στη διεθνή βιβλιογραφία που χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας. Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια μελέτη των εργαλείων που επεξεργάζονται την κίνηση των χρηστών κατά την επίσκεψη τους σε ένα διαδικτυακό τόπο και κατάταξη των κυριοτέρων μετρικών για την αξιολόγηση χρήσης ενός διαδικτυακού τόπου. Προσαρμογή των κυριότερων παραμέτρων-μετρικών χρήσης σε ένα περιβάλλον που θα διαχειρίζεται τα αρχεία καταγραφής και θα ομαδοποιεί τις ιστοσελίδες με βάση τα στατιστικά στοιχεία χρήσης τους ώστε να αξιολογείται τόσο η δομή όσο και η διαθεσιμότητα δεδομένων ενός  διαδικτυακού τόπου. Η σημαντική καινοτομία της εργασίας είναι η χρησιμοποίηση προχωρημένων τεχνικών ομαδοποίησης (spectral clustering + global kmeans) σε δεδομένα που περιγράφουν συνόδους χρηστών και η εκτίμηση των ομάδων που προκύπτουν για διάφορες μετρικές απόστασης. Οι τεχνικές αυτές έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε διαφορετικού τύπου προβλήματα και φαίνεται να ταιριάζουν πολύ καλά με ομαδοποίηση δεδομένων διαφορετικής διάστασης.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.