Διαδικτυακή υπηρεσία και εφαρμογή για φορητές συσκευές που αποσκοπεί στην ασφαλή προσωποποιημένη επικοινωνία οργανισμών - πελατών

Internet service and cross platform application for secured personalized communication of organizations - clients (english)

 1. MSc thesis
 2. Αζέλης, Θωμάς
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 28 September 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 162
 7. Καψάλης, Βασίλειος
 8. Καψάλης, Βασίλειος | Σιούτας, Σπυρίδων
 9. Cross Platform Εφαρμογές | Cross Platform Application | Επικοινωνία πραγματικού χρόνου | Real Time Communication | Υπηρεσίες διαδικτύου | Web Services | Διεπαφή προγραματισμού εφαρμογών | Restful Api
 10. 2
 11. 27
 12. charts,diagrams,pictures included
  • Η τεχνολογία στις αναπτυγμένες κοινωνίες είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, εξαιτίας της εξαιρετικά διαδεδομένης χρήσης των κινητών συσκευών. Ειδικότερα, η έξυπνη κινητή τηλεφωνία, παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και ενημερώσεις δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Από τη μεριά τους οι διάφοροι οργανισμοί, για να ανταπεξέλθουν στις ολοένα αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις της κοινωνίας, δημιουργούν εφαρμογές επικοινωνίας με τους πελάτες τους. Ωστόσο, οι εφαρμογές αυτές, όπως για παράδειγμα η συνεχής ενημέρωση των πελατών με μηνύματα κινητής τηλεφωνίας, επιβαρύνουν οικονομικά σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες – οργανισμούς. Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία εφαρμογής για την επικοινωνία, εξυπηρέτηση αιτημάτων και ενημέρωση μεταξύ οργανισμών (π.χ., τράπεζα) και πελατών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας αυτών και παράλληλα αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες τους. Η εφαρμογή θα παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα δημιουργίας αιτημάτων προς κάποιον οργανισμό και λήψη ενημερώσεων επί του αιτήματός του με κατάλληλες ειδοποιήσεις στην κινητή συσκευή του.
  • Technology in developed societies is now indissolubly linked to people's lifestyle due to the widespread use of mobile devices. In particular, smart mobile telephony provides the user with access to services and updates of public and private organizations. For their part, the various organizations, in order to cope with the ever-increasing technological requirements of society, create communication applications with their customers. However, these applications, such as the constant updating of customers with mobile telephony messages, are very costly for companies - organizations. The aim of the diploma thesis is to create an application for communication, service requests and information between organizations (e.g. bank) and customers while reducing the cost of operation and increasing the services provided to their clients. The app will provide the customer with the ability to create requests to an organization and receive updates on their request with appropriate alerts on their mobile device. Customer data security will be of prime importance.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές