Αριθμοδείκτες: Η χρησιμότητα τους στην αποτίμηση των επιχειρήσεων. Η ανάλυση της εταιρείας Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ

  1. MSc thesis
  2. Βορριάς, Εμμανουήλ
  3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
  4. Ελληνικά
  5. Αριθμοδείκτες, | Αποτιμήση | Χρηματοοικονομική ανάλυση | Unisystems, | Ελληνική κρίση, | Παγκόσμια κρίση, | Πληροφορική
  6. Αναπτύξαμε την επαγωγικού χαρακτήρα μεθοδολογία της παρούσας εργασίας σε τρείς βασικές κατηγορίες : i. Αποτύπωση και Διερεύνηση ελληνικής & ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ii. Εφαρμογή των όρων της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης βασισμένη σε πραγματικά οικονομικά στοιχεία. iii. Ανάλυση με την χρήση αριθμοδεικτών, πινάκων και διαγραμμάτων
    • Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες των οικονομικών καταστάσεων, η χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, η σημασία χρήσης των αριθμοδεικτών ως μέσω ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Unisystems κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (2014-2016)
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.